پیشنهادات و انتقادات

نظر به بهبود کارایی هر چه بهتر پلتفرم مرغابی، تیم پشتیبانی و فنی مشتاقانه آماده دریافت هرگونه پیشنهاد یا انتقاد شماست. برای این منظور می توانید با ورود به بخش پشتیبانی در بالای سایت، موضوع انتقادات و پیشنهادات را انتخاب و پیام خود را ارسال نمائید.

مطمئنا نظرات ارزشمند شما راهگشای ماست، چه نقاط قوت ما را یادآوری کنید و چه نقاط ضعفمان را گوشزد کنید.