آیین نامه کیفیت محصول و خدمات ارایه شده در پلتفرم مرغابی

در مورد آگهی هایی که ارایه میشود ارایه مجوز های قانونی در هر زمان که نیاز باشد بر عهده تامین کنندگان محترم خواهد بود و در صورت بروز مشکل از ناحیه محصول یا خدمت ارایه شده تمام مسیولیت آن برعهده آگهی دهنده خواهد بود. این موارد به محصولاتی که مجوز فروش آن توسط ارایه دهنده اخذ نشده باشد نیز مترتب است.