غرفه شرکت دانش بنیان آلیتا

شرکت دانش بنیان آلیتا

درباره غرفه

درباره غرفه

تولیدکننده مکملهای دارویی ماهی های زینتی و آکواریومی باکتری نیتروفیکاسیون فیدر باکتری - مولتی ویتامین - عصاره سیر - عصاره برگ کاتاپا - واتر سیفتی - کودهای پلنت - تولید کننده دستگاه تلقیح مصنوعی بصری دام سبک و سنگین و دستگاه فحل یاب و دستگاه سونوگرافی