غرفه انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

انجمن علمی ماهیان زینتی ایران

درباره غرفه

درباره غرفه

به منظور گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی نگهداری، تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه ماهیان زینتی در ابعاد داخلی و بین المللی، انجمن علمی ماهیان زینتی ایران تشکیل گردیده است.