غرفه انواع عسل هایی دارویی و درمانی،ژل رویال اصل کردستان

انواع عسل هایی دارویی و درمانی،ژل رویال اصل کردستان

درباره غرفه

درباره غرفه

انواع عسل هایی دارویی و درمانی،عسل وحشی صخره ای عسل سبد کوهی ۴۰گیاه خود بافت زنبور، عسل صندوق۴۰گیاه، ژل رویال اصل کردستان، گرده زنبور. روغن محلی گاو و گوسفند.پنیر کوزه ای،تخم مرغ محلی تازه