غرفه طیور نمونه بیهق

طیور نمونه بیهق

درباره غرفه

درباره غرفه

عرضه کننده مرغ زنده، مرغ گرم و منجمد، ران مرغ، سینه، شنسیل، آماده قرارداد با تمامی شرکت های دولتی وغیر دولتی .