غرفه دامداری وهاب پور

دامداری وهاب پور

درباره غرفه

درباره غرفه

پرورش و فروش آنواع گاو های شیری صنعتی ، تلیسه های سمینتال ، گوساله هلشتاین نر و ماده ، تلیسه های آبستن سنگین و پای کل هلشتاین