غرفه تکثیر و پرورش ماهی زینتی انتشاری

تکثیر و پرورش ماهی زینتی انتشاری

درباره غرفه

درباره غرفه

در مجموعه پرورش ماهی زینتی انتشاری انواع گونه های ماهیان زینتی تکثیر می شود.فروش تولیدات این مجموعه فقط به صورت عمده و در تعداد بالا می باشد.