غرفه فرآینددانش آرین

فرآینددانش آرین

محصولات

محصولات

هیچ محصولی پیدا نشد

لطفا اطلاعات جستجو را تغییر دهید و مجددا امتحان کنید

درحال بارگزاری...

درحال جستجوی محصولات مورد نظر

تعداد اطلاعات :رکورد
درباره غرفه

درباره غرفه

شرکت فرآینددانش آرین دارای بیش از دو دهه فعالیت در زمینه واردات و عرضه تجهیزات آزمایشگاهی و کیت های تشخیص در بخش دامپزشکی میباشد.فعالیت های شرکت فرآیند دانش آرین در بخش دامپزشکی به شرح زیر است: 1 .کیتهای تشخیص بیماریهای دام و طیور با روش ELISA و PCR از شرکتهای IDEXX ،Ingenasa ،VMRDBIO-X و2 .کیتهای تشخیص بیماریهای آبزیان از جمله میگو با روش PCR-RT از شرکت IQ20003 .کیتهای تشخیص نوع گوشت با روش PCR از شرکت Eurofins4 .کیتهای تشخیص و اندازهگیری باقیماندههای داروهای دامپزشکی، مایکوتوکسینها و هورمونها در مواد غذایی با منشا دامی، خوراک دام، محصوالت لبنی، عسل و غالت با روش ELISA ،PCR و BioChipEurofins و Demeditec ،Tecnalab ،Randox ،Romerlabs شرکتهای از) chemiluminescence)5 .انواع آنتیژنهای )Rapid )برای بیماریهای طیور مانند MG ،MS ،SP و سویههای ویروس آنفلوآنزای پرندگانPadova و Charles River ،Lillidale شرکتهای از6 .کیتهای تشخیص و اندازهگیری مواد نیروزا و دوپینگ در اسب از شرکت Neogen7 .انواع ستونهای ایمونوافینیتی )IAC )و استانداردهای مایکوتوکسینها از شرکت Romerlabs8 .دستگاه شمارشگر سلولهای سوماتیک در شیر )SCC )از شرکت Chemometec9 .دستگاهها، تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای تجهیز و راهاندازی بخش سرولوژی و مولکولی آزمایشگاههایتشخیص دامپزشکی مانند دستگاه Reader ELISA ،دستگاه PCR و PCR RT ،انواع میکروپیپتها )سمپلرها) ۱۰ .دستگاهها، تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای تجهیز و راه اندازی بخش میکروبیولوژی آزمایشگاههای تشخیص دامپزشکی و مواد غذایی از شرکت Interscience