غرفه شرکت فصل پنجم فرح بخش

شرکت فصل پنجم فرح بخش

درباره غرفه

درباره غرفه

مخترع اولین نماتدکش ارگانیک گیاه پایه کشورشرکت فصل پنجم فرح بخش در سال 96 با هدف فرآوری ضایعات کشاورزی موفق به تولید کود و کودداروهای گیاهی و ارگانیک در راستای حفظ انسان، محیط زیست، خاک شد و همچنین موفق به تولید اولین نماتدکش گیاهی و ارگانیک در کشور شد که در مقایسه با سایر نمونه های وارداتی خارجی از قیمت مناسب و سازگاری بیشتری برخوردار است.