غرفه توسعه و تحقیق کهکران

توسعه و تحقیق کهکران

درباره غرفه

درباره غرفه

مجموعه کهکران پرورش دهنده و توزیع کننده ماهی و بچه ماهی های قزل آلا میباشد.