غرفه مجموعه آزمایشگاه های معیار دانش پارس

مجموعه آزمایشگاه های معیار دانش پارس

درباره غرفه

درباره غرفه

آزمایشگاه معیار دانش پارس با هدف برآورده نمودن نیازهای خاص صنایع به ویژه صنایع دارویی، غذایی، آب و فاضلاب و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور فعالیت خود را با بهره گیری از متخصصین مجرب در پژوهشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، آغاز نموده است. در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها بر اساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر ISO, ASTM, BSI, JIS, ISIRI,… انجام می شود.شرکت معیار دانش پـارس با اتـکاء بـر دانش و تجربيـات چندين سـاله مؤسسـين و کادر مجـرب آن در زمینـه ارائـه خدمـات آموزشـی، آزمایشگاهی و مشاوره ای در حـوزه هــای گوناگـون با هدف بسـط و گسـترش دانـش فنـی مرتبط با فعالیـت هـای تخصصی مذکـور در راسـتای مــاموریت خــود مبنی بر ارتقــاء سـطح کیفیت و تعالــی صنایـع کشـور به کمک بــرگزاری دوره هـا و کارگاه هـای تخصصــی، ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، ارائه راه کار و مشاوره های مطلوب جهت بهبود مدیریت در سازمان ها و صنایع کشور تشکیل گردیده است. دانش، تجربه، مهـارت و همکاری مستمر و موثر با سازمان ها، صنایع و نهادهای دولتی و غیر دولتــی، تفاوت کیفیت در ارائــه خدمات از ویژگی های بارز این مجموعه می باشد.