غرفه پرواز مرغ

پرواز مرغ

درباره غرفه

درباره غرفه

تهیه و توزیع انواع کنسانتره و مکمل های طیور صنعتی و سایر نهاده های دام و طیور و تولید و پرورش مرغ های گوشتی