غرفه موسسه واکسن رازی

موسسه واکسن رازی

درباره غرفه

درباره غرفه

موسسه واکسن رازی با10 سال سابقه تولیدکننده واکسن های انسانی،دامی، مرغداری وآبزیان میباشد.