غرفه مشاوره تغذیه طیور و مدیریت فارم

مشاوره تغذیه طیور و مدیریت فارم

درباره غرفه

درباره غرفه

مهندس حسین رستمی. کارشناس ارشد تغذیه طیور، مدرس دانشگاه(سابق)کارشناس تولید مزارع تخمگذار و گوشتی و مادر و مشاور در بخش تغذیه و جیره نویسی طیور گوشتی، تخمگذار و مادر، مدیریت پرورش و تولید فارم، بهبود ضرایب تبدیل تولیدات، نگارش طرح های توجیهی جهاد کشاورزی