غرفه فروش گاو و گوساله سمینتال بهزاد کر

فروش گاو و گوساله سمینتال بهزاد کر

درباره غرفه

درباره غرفه

فروش انواع گوساله و گاو درنژادهای مختلف سیمینتال، هلشتاین، دورگ محلی، گیلک،بصورت نروماده، وزنهای مختلف، بصورت فروش تعدادبالاوجزی، یکدست نژادهاوگلچین شده ارسال تمام نقاط کشوربامجوزرسمی دامپزشکی