غرفه تار و پود درخشنده

تار و پود درخشنده

درباره غرفه

درباره غرفه

در سال 1377، کارخانه ای با ظرفیت 4700 تن محلوج پنبه در پارس آباد مغان تاسیس شد دو سال بعد، در سال 1379، کارخانه روغن کشی پنبه دانه ناشی از وش های پنبه با ظرفیت 2400 تن روغن خام و 13000 تن کنجاله پنبه دانه، تاسیس شد. در سال 1392، کارخانه سیلاژ علوفه با ظرفیت 17500 تاسیس گردید.