غرفه توپازلند

توپازلند

درباره غرفه

درباره غرفه

توپاز نام یک جزیره سنت مرجانی دارای گونه های آبزی بسیار و به خصوص ماهیان زینتی با طیف رنگی گسترده می باشد.همچنین سنگ توپاز نماد آرامش و شادابی است.درواقع Topazland برندی از آمیختگی رنگ ها و آرامش است که این مجموعه با تکثیر و پرورش آبزیان زینتی برای تحقق بخشی از این مهم در سال 1393 تاسیس شده است.