غرفه شرکت طیوران ایران

شرکت طیوران ایران

درباره غرفه

درباره غرفه

پرورش و توزیع جوجه یکروزه اردک ،غاز، مرغ گوشتی و مرغ بومی.جمع آوری و توزیع تخم مرغ در غرب کشور