پودر چربی چیست و چرا استفاده از پودر چربی در تغذیه دام و طیور رو به افزایش است؟

پودر چربی چیست و چرا استفاده از پودر چربی در تغذیه دام و طیور رو به افزایش است؟
امروزه گله های گاو شیری صنعتی به سمت بهبود روز افزون عملکرد رفته اند که عمدتاً از روش هایی مانند بهبود شرایط ژنتیکی گله بوسیله اصلاح نژاد و بهبود شرایط مدیریتی گله حاصل شده است

امروزه گله های گاو شیری صنعتی به سمت بهبود روزافزون عملکرد رفته اند که عمدتاً از روش هایی مانند بهبود شرایط ژنتیکی گله به وسیله اصلاح نژاد و بهبود شرایط مدیریتی گله حاصل شده است. این پیشرفت ها به حدی رسیده است که بنا بر نظر بسیاری از متخصصین، صنعت پرورش گاو شیری از جهت تأمین شرایط بهینه پرورش و تغذیه از پتانسیل عملکردی گاوهای موجود در گله عقب افتاده است. این بدین معنا است که تلاشی مداوم جهت استفاده از حداکثر پتانسیل گله برای افزایش تولید در جریان است. این چالش مداوم خود را به طور ویژه ای در امر مدیریت تغذیه گله نیز نشان می دهد که مثال بارز آن خود را در افزایش چگالی انرژی، پروتئین و سایر مواد مغذی در خوراک جهت بهبود حداکثری عملکرد گله نشان می دهد. این افزایش در دانسیته خوراک دارای محدودیت های بزرگی است که مواردی مانند محدودیت حداکثر سطح ماده خشک قابل مصرف برای هر دام و محدودیت های مرتبط با سلامت دام را در بر می گیرد.

به عنوان مثال، پتانسیل مصرف ماده خشک یک گاو سوپر تولید معمولاً کمتر از سطح انرژی موردنیاز آن جهت بهترین عملکرد ممکن است. این موضوع می تواند منجر به معضل بالانس منفی انرژی (NEB) در گاوها و عوارض ناشی از آن شود. در واقع وقتی که بعد از زایمان کاهش وزن رخ داده به خوبی جبران نشود و حیوان به خوبی وزن یا اسکور بدنی از دست رفته را جبران نکند، بالانس منفی انرژی رخ می دهد. این بالانس منفی انرژی در مراحل اولیه بعد از زایمان یا مراحل اولیه شیردهی (یکی از بخش های بسیار مهم در عملکرد و عمر اقتصادی گاوها) به طور عمده بر تولید شیر و عملکرد گله و از آن مهم تر بر تولید و عملکرد هورمون های تولیدمثلی (عمدتاً خانواده هورمون های رشد مشابه انسولین یا IGFs) تأثیر منفی می گذارد. این موضوع اهمیت خود را وقتی بیشتر نشان می دهد که به تأیید ارتباط قوی کاهش غلظت هورمون IGF-I با کاهش باروری توسط منابع مختلف اشاره شود.

وقتی امکان مصرف چربی بیشتر در جیره بدون اثرات منفی آن فراهم شود، از طرق دیگر به غیر از کنترل بالانس یا توازن انرژی نیز بر باروری و عملکرد تولیدمثلی گله مؤثر است. به عنوان مثال، برخی تحقیقات پیشنهاد داده که اسیدهای چرب غیراشباع که منشأ گیاهی دارند، می توانند بر مؤلفه های مختلف تولیدمثلی در گاوها مانند اندازه فولیکول های تخمدان و الگوهای ترشح هورمونی تأثیر مثبت داشته باشند. اسید لینولئیک نیز به عنوان یک اسید چرب ضروری و دارای تأثیر مستقیم بر عملکرد تولیدمثل معرفی شده است؛ بنابراین، افزایش تأمین این دست اسیدهای چرب از طریق خوراک می تواند باعث ارتقای عملکرد تولیدمثلی در گله گاوهای شیری شود.

امروزه با توجه به افزایش روزافزون تولید گاوها و بهبود میانگین تولید گله های صنعتی، افزایش وقوع بالانس منفی انرژی و در نتیجه آن کاهش عملکرد تولیدمثلی گله نیز بیش از پیش محتمل است که در صورت بروز، ضررهای اقتصادی هنگفتی به گله ها وارد می کند. در دسترس ترین راهکار تغذیه ای جلوگیری از بروز این چالش ها افزایش ماده خشک مصرفی دام و افزایش تأمین انرژی در ماده خشک قابل مصرف توسط دام است. اما منبع عمده و اصلی تأمین انرژی و افزایش چگالی انرژی در جیره دام ها که چربی ها هستند نیز در تغذیه دام ها محدودیت های خاص خود را دارند. به خصوص، هرچقدر تأمین چربی مدنظر جهت افزایش چگالی انرژی خوراک از منبع چربی های غیراشباع تر باشد، این محدودیت افزایش پیدا می کند.

دلیل این موضوع به اثرات منفی اسیدهای چرب غیراشباع بر اکوسیستم میکروبی شکمبه و مختل نمودن عملکرد میکروارگانیسم های هضم کننده خوراک و به خصوص منابع فیبری موجود در آن بر می گردد. اهمیت اثرات منفی اسیدهای چرب موجود در خوراک و به خصوص اسیدهای چرب غیراشباع بر اکوسیستم میکروبی شکمبه به حدی است که میکروارگانیسم های موجود در شکمبه برای حفظ خود از این اثرات منفی به بیو هیدروژناسیون (اشباع سازی اسیدهای چرب وارد شده به شکمبه از طریق هیدروژناسیون آن ها) روی می آورند. این پتانسیل اشباع سازی نیز محدودیت دارد و در منابع آمده است که اگر محتوای کل چربی یا عصاره اتری (EE) خوراک به بیش از ۵% برسد، می تواند فعالیت میکروبی شکمبه و به خصوص هضم فیبر را مختل کند. البته در منابع مختلف مقادیر کمتر نیز با توجه به شرایط گله دارای این خطر دانسته شده اند.

با توجه به اینکه هضم فیبر و تولید اسیدهای چرب فرار به وسیله این میکروارگانیسم ها عملکرد اساسی و حیاتی آنها برای دام میزبان است، اهمیت استفاده از منابع چربی که تاحدامکان از شکمبه بدون تغییر عبور نموده و در روده باریک جذب شوند (منابع چربی محافظت شده در شکمبه)، مشخص می شود. این راهکار باعث می شود که استفاده از چربی در جیره در مقادیر بالاتر بدون تأثیر منفی بر جمعیت میکروبی شکمبه میسر شود.

این منابع چربی که تحت عنوان منابع چربی عبوری نیز شناخته می شوند، قابلیت مصرف بالایی دارند (در منابع تا ۵۰۰ گرم در روز در گاوهای شیری و در گاوهای سوپر تولید حتی تا ۸۰۰ گرم در روز بسته به توصیه تولیدکننده، توصیه مشاور گله و شرایط دام مناسب دانسته شده) و می توانند منشأ تأثیرات مفید زیر شوند:

 1. افزایش سطح انرژی خوراک بدون اثر منفی بر هضم شکمبه ای و سلامت دام
 2. حفظ و بهبود عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گله و در نتیجه بهبود عملکرد اقتصادی گله
 3. کاهش تنش گرمایی در فصول گرم سال از طریق کاهش تولید و انتشار گرما در بدن از منشأ فعالیت گوارش
 4. اثر مفید اصلی و اساسی در جلوگیری از اثرات منفی بالانس منفی انرژی در دام متمرکز شده است

تولید چربی های محافظت شده:

روش تولید چربی های محافظت شده نیز در عملکرد آن ها مؤثر است. روش های مختلفی از جمله استفاده از پوشش های پروتئینی و ترکیب فرم آلدئید، چربی های کریستال شده و گرانوله شده، تولید آمیدهای آسیل از اسیدهای چرب و... برای تولید چربی های محافظت شده از هضم شکمبه ای وجود دارد که البته هرکدام محدودیت های خاص خود را دارند.

به عنوان مثال، روش تولید چربی محافظت شده با استفاده از فرم آلدئید و پروتئین به دلایلی مانند احتمال قابل توجه ایجاد تداخل با هضم میکروبی شکمبه ای، هزینه بالای تولید و مشکل در تولید یک محصول قابل اعتماد از نظر ایمنی برای دام و البته قوانین محدودکننده استفاده از ترکیب فرم آلدئید در کشورهای مختلف، امروز رواج قابل توجهی ندارد. اما در طرف مقابل، تولید نمک های معدنی به وسیله واکنش بین گروه کربوکسیل اسیدهای چرب (به ویژه اسیدهای چرب بلند زنجیر) و عناصر معدنی، یک روش بسیار رایج جهت تولید چربی های محافظت شده است. با توجه با اینکه در حال حاضر پودر چربی تولید شده به روش فوق رایج ترین و موفق ترین نوع چربی محافظت شده در صنعت خوراک دام است و با توجه به اینکه در منابع به عنوان روش دارای بالاترین قابلیت هضم در روده باریک در بین سایر روش های تولید چربی محافظت شده عنوان شده است، به توضیح ویژگی های این محصول پرداخته خواهد شد.

تولید پودر چربی به شکل نمک عناصر معدنی (نمک کلسیمی)

پودر چربی مورداستفاده در صنایع غذایی انسانی و البته صنعت خوراک دام را عمدتاً نمک های اسیدهای چرب حاصل از عناصر سدیم، پتاسیم، منیزیم و به خصوص کلسیم شامل می شود. نمک های کلسیمی اسیدهای چرب، رایج ترین چربی محافظت شده در صنعت دام هستند که از واکنش اکسید کلسیم با اسیدهای چرب در حین اعمال حرارت به دست می آیند و تحت عنوان نمک های کربوکسیله کلسیم یا صابون کلسیمی نیز شناخته می شود. این فرایند تحت عنوان صابونی سازی یا ساپونیفیکیشن (Saponification) نیز شناخته می شود و از فرآورده های فرعی تصفیه روغن های سویا، کانولا، آفتابگردان و به خصوص روغن پالم (PFAD) که حاوی مقدار زیادی از اسیدهای چرب آزاد است در تولید تجاری در بیشتر نقاط جهان جهت استفاده در خوراک دام استفاده می شود.

البته امروزه بخش بزرگی از پودر چربی مورداستفاده در صنعت دام از منشأ روغن پالم تولید می شود که عمدتاً در کشورهایی مانند اندونزی و مالزی تولید می شود. روغن پالم، روغن خوراکی عمده در صنایع غذایی، صنعت جهانی غذاهای فست فود و تا حدی صنایع بهداشتی و آرایشی است. همان طور که تولید این روغن در سطح جهان رو به افزایش است، استفاده از آن در تولید پودرچربی جهت خوراک دام نیز رو به افزایش است. این موضوع با نتایج مثبت تحقیقات پیرامون خواص پودر چربی تولید شده از این روغن در صنعت دام و طیور نیز حمایت می شود.

به عنوان مثال، برخی تحقیقات نشان داده است که نمک های کلسیمی حاصل از روغن پالم یا فرآورده فرعی آن (PFAD یا فرآورده تصفیه روغن پالم) پایداری بالا و حدود ۹۰ درصدی در محیط شکمبه از خود نشان می دهد که این موضوع حتی در pH نسبتاً پایین و اسیدی در شکمبه (حدود ۵.۵) نیز رخ می دهد. برخی دیگر از تحقیقات نیز نشان دادند استفاده از روغن های دارای ترکیبی از "مقادیر بالای اسیدهای چرب اشباع و مقادیر کم اسیدهای چرب غیراشباع" مثل روغن پالم در تولید پودر چربی محافظت شده در مقایسه با پودر چربی تولید شده از روغن های حاوی "مقادیر بالایی از اسیدهای چرب غیراشباع" مانند کلزا، باعث افزایش جریان اسیدهای چرب غیراشباع مفید به بخش دئودنوم در روده باریک می شود. این به معنی جذب مقادیر بیشتری از این اسیدهای چرب و در نتیجه بهره مندی بیشتر دام از فواید این اسیدهای چرب است.

کشور اندونزی به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده روغن و سایر فرآورده های گیاه پالم یا نخل روغنی، تولید روغن پالم خود را از حدود 32 میلیون تن در سال ۲۰۱۶ میلادی به حدود ۴۰ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ میلادی رسانده و همچنان در حال افزایش تولید است. این کشور به تنهایی حدود ۵۸ درصد از تولید روغن پالم در سراسر جهان و در نتیجه بخش اعظم ماده اولیه تولید پودر چربی جهت صنعت خوراک دام را به خود اختصاص داده است. البته مشکلات زیست محیطی ناشی از تخریب جنگل ها برای افزایش سطح زیر کشت گیاه پالم و افزایش تولید محصولات این گیاه نیز جزو چالش های عمده بر سر راه افزایش تولید این محصول است.

البته در کشور ایران با توجه به اینکه بخش اعظم روغن خام وارداتی را روغن هایی مانند روغن سویا تشکیل می دهد، فرآورده فرعی تصفیه این روغن ها به جای فراورده فرعی تصفیه روغن پالم برای تولید پودر چربی محافظت شده به وسیله فرایند تولید نمک یا صابون کلسیمی بکار می رود که این محصولات نیز در صورت داشتن کیفیت مناسب و تکنولوژی تولید روزآمد، عملکرد مناسبی دارند و عملکرد آن ها تفاوت قابل توجهی با محصول تولید شده از روغن پالم ندارد.

این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد که معمولاً ۵ درصد از این محصول را آب و ۱۰ درصد از آن را کلسیم تشکیل می دهد که می تواند جهت تأمین نسبی یا تمام نیاز دام به کلسیم استفاده شود. اما با توجه به اینکه ۱۵ درصد از ترکیب را این مواد تشکیل می دهد، نمک یا صابون کلسیمی اسیدهای چرب که به عنوان پودر چربی در بازار عرضه می شود، معمولاً ۸۵ درصد از محتوای چربی و ارزش انرژی زایی موجود در ماده اولیه تولید خود را دارا است. محصول تولید شده به این روش دارای دمای ذوب بالا (حدود ۱۵۰ درجه سانتیگراد) است و معمولاً پودری نرم با رنگ متمایل به کرم یا قهوه ای یا گاهی خاکستری است. این محصول دارای بوی صابونی است که البته محصولات دارای بوی صابونی ملایم یا بدون این بو دارای کیفیت بالاتری ارزیابی می شوند. زیرا در منابع آمده است که در صورت ملایم نبودن این بو و مزه صابونی، می تواند خوش خوراکی پودر چربی و حتی کل خوراک را تحت تأثیر قرار داده و حتی در مواردی مصرف ماده خشک خوراک را به میزان محسوسی کاهش دهد.

البته نکته دیگری که علاوه بر پایداری دمایی و نقطه ذوب محصول نهایی مهم است، پایداری محصول در برابر اسیدیته یا pH محیط است. یکی از شروط اساسی غیر قابل حل بودن پودر چربی در شکمبه و البته محلول و قابل جذب بودن آن در روده باریک به مقاومت نمک کلسیمی در برابر پی اچ نسبتا بالا مانند پی اچ شکمبه pH (بالاتر از 6( بر می گردد. از سوی دیگر، این محصول باید در محیط اسیدی شیردان یا بخش چهارم معده چند قسمتی (pH حدود ۲.۵) نیز به راحتی شکسته شود. در این صورت، هم چربی و هم کلسیم موجود در ترکیب آن جهت جذب در روده باریک در دسترس قرار می گیرد.

با توجه به این مورد، برخی منابع عنوان نموده اند که شرایط اسیدوز تحت بالینی نیز می تواند به دلیل کاهش pH شکمبه باعث کاهش تأثیر فرایند صابونی سازی (ساپونیفیکیشن/Saponification) بر محافظت از چربی ها و آزاد شدن آن ها در شکمبه شود؛ بنابراین، اگر گله دچار شرایط مشابه با اسیدوز شده است و علائم اسیدوز حتی به شکل تحت بالینی در گله مشاهده شده، توصیه شده که در استفاده از پودر چربی در جیره این موضوع در نظر گرفته شود. البته، امروزه چربی های محافظت شده با تکنولوژی های پیشرفته و تحت عنوان چربی اصطلاحاً کپسولی شده (کپسوله شده) نیز تولید می شود که در شرایط عدم وجود pH عادی در دستگاه گوارش دام نیز قابلیت استفاده در سطح عادی و بدون کاهش را دارند.

آینده صنعت تولید پودر چربی

استفاده از محصولات چربی محافظت شده در صنعت دام و حتی صنعت خوراک طیور رو به ازدیاد است که به نیاز به رو به فزونی بازار به این محصولات باز می گردد. دلیل این موضوع همان طور که قبلاً نیز گفته شده به افزایش روزافزون پتانسیل تولیدی گله ها بر می گردد که نیاز به افزایش چگالی انرژی و مواد مغذی را افزایش داده و تقاضا برای منابع دارای محدودیت استفاده کمتر مانند منابع چربی محافظت شده را افزایش داده است. در کنار آن افزایش تقاضای جهانی برای محصولات دامی، به خصوص در کشورهایی که فرهنگ غذایی آن ها کمتر با این محصولات آشنا بوده است نیز بر این افزایش تقاضا مؤثر است. اکنون در سطح جهان تمرکز فرایندهای تحقیق و توسعه جهت بهبود این محصول بر روی موضوعات زیر است:

 • کاهش دمای فرایند تولید ناشی از ورود اکسید کلسیم و آب به فرایند تولید که این مازاد حرارت در فرایند تولید می تواند کیفیت محصول نهایی را کاهش دهد
 • کاهش باقیمانده اسیدهای چرب آزاد و کلسیم آزاد یا واکنش نداده در محصول نهایی (عمدتاً از طریق تنظیم اندازه ذرات و سایر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی اکسید کلسیم مورداستفاده) و در نتیجه بهبود زمان ماندگاری و کیفیت محصول
 • استفاده از ترکیب اسیدهای چرب مختلف، منابع چربی مختلف و فرآورده های فرعی صنعت روغن و تولید چربی برای تولید پودر چربی به جهت کاهش وابستگی به چند ماده اولیه خاص و بهبود کیفیت محصول
 • تولید محصولات دارای فن آوری بالا مانند چربی های کپسوله شده که اسیدهای چرب غیراشباع پوشش داده شده با اسیدهای چرب اشباع را در بر می گیرد و محدودیت های کمتری نسبت به محصولات قبلی دارد
 • افزایش راندمان تولید و عملکرد اقتصادی فرایند تولید و خط تولید پودر چربی که منجر به تولید محصول باکیفیت در میزان بالاتر، با افت و هدرروی کمتر و با قیمت مناسب تر شود

فواید استفاده از پودر چربی (نمک یا صابون کلسیمی) در صنعت دام

استفاده از پودر چربی (عمدتاً نمک کربوکسیله با صابون کلسیمی اسیدهای چرب) در تغذیه دام های نشخوارکننده (گاو، گوسفند و بز) در تحقیقات مختلف اثرات مثبت قابل توجهی در عملکرد و مؤلفه های اقتصادی مختلف نشان داد. افزودن چربی از طریق پودر چربی به جیره از دو طریق عمده تأثیرات مثبت خود را نشان می دهد. بخشی از تأثیرات مثبت مرتبط با تأمین انرژی از این طریق یا "تأثیرات کالریک (Caloric effects)" هستند و بخشی دیگر به تأثیرات غیرمرتبط با تأمین انرژی (تأثیرات غیرکالریک/Noncaloric effects) یا تأثیرات غیرمستقیم بر می گردند.

استفاده از پودر چربی شامل صابون یا نمک کلسیمی روغن های گیاهی مختلف و به خصوص روغن پالم در تغذیه میش ها باعث بهبود چربی شیر شد و در بره های پرواری بهبود ضریب تبدیل و تولید لاشه را به دنبال داشته است. صابون کلسیمی حاصل از منابع مختلف مانند روغن کانولا، روغن سویا و روغن کتان اثرات مثبتی از جمله بهبود محتوای اسیدهای چرب دارای چند بند دوگانه (PUFA) را در شیر گاوهای شیرده نشان داده است. همچنین، استفاده از منابع چربی محافظت شده بر روی قابلیت هضم عصاره اتری (شاخصی از هضم منابع چربی موجود در جیره) تأثیر مثبت داشته و در برخی منابع قابلیت هضم عصاره اتری (EE) از ۷۳ درصد به حدود ۸۵ درصد رسیده است.

این موضوع در کنار سایر مزایای تأمین "چربی عبوری از شکمبه" مانند تأمین انرژی جذبی بالاتر و در نتیجه بهبود بالانس انرژی، بهبود تولید و عملکرد گله شیری، بهبود ضریب تبدیل در گله شیری و بهبود عملکرد تولیدمثلی یا به بیان دیگر بهبود نرخ آبستنی در گله، به خصوص در گاوهای پرتولید گله قرار می گیرد. بسیاری از تحقیقات بیان نموده اند که استفاده از پودر چربی محافظت شده در مرحله اوایل شیردهی و پیک یا اوج شیردهی تأثیر مثبت بیشتری بر تولید شیر دارد. این موضوع احتمالاً به مصرف و نیاز بالاتر انرژی در این دوران، استفاده بهتر غدد پستانی از چربی و بهتر بودن عملکرد بافت پستانی در قبل از پیک تولید باز می گردد. البته همان طور که قبلاً اشاره شد، کلسیم موجود در ترکیب این نمک ها یا صابون های کلسیمی نیز در تأمین بالانس کلسیم لازم در طی دوره شیردهی نقش مهمی می تواند ایفا کند.

استفاده از چربی های محافظت شده (به ویژه پودر چربی نمک کلسیمی اسیدهای چرب) از بروز موارد زیر که از مضرات عمده ناشی از مازاد روغن در جیره دام ها هستند نیز جلوگیری می کند:

 • افزایش زمان نشخوار و ماندن خوراک در شکمبه ناشی از تأثیرات منفی روغن بر هضم شکمبه ای
 • کندشدن تخلیه شکمبه به دلیل تأثیرات منفی اسیدهای چرب بلند زنجیر موجود در روغن
 • ترشح ترکیبات شیمیایی و پپتیدهای روده ای که باعث کاهش تحرکات دستگاه گوارش می شود

مجموع این موارد باعث کاهش مصرف ماده خشک می شود که خود یک عامل اصلی و اساسی در کاهش عملکرد گله نسبت به پتانسیل واقعی ژنتیکی و عملکردی آن است.

نکته دیگری که در ابتدای این مطلب به آن اشاره شد، تأثیر مثبت چربی ها در کاهش تنش گرمایی در گله های دام است. با توجه به اینکه پودر چربی محافظت شده را می توان با ایمنی بالاتر و سطح بالاتری در جیره استفاده نمود، می توانند بهتر این اثر مثبت را ایجاد کنند. اثر مثبت استفاده از چربی بر کاهش تنش گرمایی و مضرات آن به ارزش انرژی زایی بالاتر آن در مقایسه با علوفه بر می گردد. بدین معنی که مصرف و هضم میزان کمتری از چربی در مقایسه با علوفه نیاز است تا انرژی موردنیاز را تأمین کند و این موضوع یعنی تولید حرارت کمتر توسط میکروارگانیسم های هضم و تخمیرکننده خوراک در شکمبه که باید از بدن دفع شود. در گرمای تابستان که دمای محیط نیز گرم است و پتانسیل کمتری برای دفع گرمای تولیدی بدن به محیط وجود دارد. اگر از طریق مصرف پودر چربی دمای تولید شده در بدن از منشأ فعالیت هضمی کمتر نشود، مصرف خوراک در واکنش به افزایش محسوس گرما کاهش یافته و منجر به کاهش تولید می شود.

در مورد دام های پرواری نیز تحقیقات نشان داده که استفاده از پودر چربی و به خصوص نمک کلسیمی تولید شده بر پایه روغن پالم به همان دلایلی که بهبود عملکرد تولید شیر را به دنبال داشته (به خصوص بهبود هضم فیبر در مقایسه با استفاده از سایر منابع چربی در جیره) منجر به بهبود عملکرد خوراک در رشد و بهبود ضریب تبدیل شده است. این موارد با نتایجی مانند افزایش بیان ژن های مرتبط با متابولیسم چربی و در نتیجه کاهش تجمع چربی در کبد نیز به عنوان یکی از نشانه های بارز بهبود متابولیسم و استفاده از چربی در بدن حمایت شده است.

فواید استفاده از پودر چربی (نمک یا صابون کلسیمی) در صنعت طیور

استفاده از پودر چربی در تغذیه تک معده ای ها و طیور نیز رایج است. نیازهای انرژی و چگالی انرژی جیره طیور نیز در سویه های جدید طیور صنعتی که دارای رشد سریع تر و عملکرد بالاتری هستند، مانند دام های صنعتی رو به افزایش است. اما در بخش اعظم تحقیقات مزیت عملکردی بارزی در پودر چربی نسبت به استفاده از منابع عادی چربی؛ مانند روغن های گیاهی یا روغن و چربی دامی مشاهده نشده است. مزیت عمده استفاده از پودر چربی در تغذیه طیور به شرایط حمل و نقل، نگهداری و استفاده راحت تر و ماندگاری بالاتر آن در مقایسه با منابع دیگر که عمدتاً به شکل روغن مایع یا نیمه جامد هستند باز می گردد.

با توجه به محتوای چربی و در نتیجه انرژی پایین تر پودر چربی در مقایسه با روغن و پیه، و با توجه به محتوای کلسیم عمده پودرهای چربی موجود در بازار، محاسبه اقتصادی لازم را در مورد مقایسه پودر چربی با روغن در تغذیه طیور می توان انجام داد. اما به نظر می رسد که با توجه به مجموع مؤلفه های دخیل، در بدترین حالت استفاده از پودر چربی به جای روغن در تغذیه طیور شرایط سر به سر داشته باشد. البته در تولید پلت نیز با توجه به تأثیر منفی روغن ها بر قوام و کیفیت پلت، می توان حداقل بخشی از چربی موجود در فرمول را با پودر چربی جایگزین نمود تا در حین تأمین چربی موردنیاز، کیفیت پلت نیز تحت کنترل باقی بماند.

با توجه به تمام ریزه کاری ها، نکات تکنیکی و مؤلفه های اقتصادی که در مورد پودر چربی و انواع مختلف آن (به ویژه نوع کلسیمی) گفته شد، به نظر می رسد که انتخاب اینکه از پودر چربی در جیره دام استفاده شود یا چه نوع پودر چربی با چه ویژگی های فنی و قیمتی مورداستفاده قرار گیرد، نیازمند بررسی، مقایسه و اخذ مشاوره اصولی در مورد محصولات موجود در بازار است. این کار به نظر سخت و وقت گیر می رسد، اما اپلیکیشن و وب سایت مرغابی این امکان را به سهولت و با گستردگی بالایی که در سطح کشور بی نظیر است، در اختیار فعالین عرصه صنعت دام و طیور قرار می دهد.


کد مطلب : 80
پودر چربی چیست و چرا استفاده از پودر چربی در تغذیه دام و طیور رو به افزایش است؟

مطالب آموزشی

ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با لپ تاپ در سایت مرغابی
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با لپ تاپ در سایت مرغابی
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با موبایل در سایت مرغابی
ویرایش قیمت آگهی ثبت شده با موبایل در سایت مرغابی
مرغابی، نمایشگاه مجازی کسب و کار ها (پلتفرم مرغابی)
مرغابی، نمایشگاه مجازی کسب و کار ها (پلتفرم مرغابی)
 آموزش نحوه ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با رایانه
آموزش نحوه ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با رایانه
شیوه ثبت غرفه در رایانه
شیوه ثبت غرفه در رایانه
 آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش دانلود و نصب اپلیکیشن پلتفرم مرغابی در موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
ثبت آگهی در پلتفرم مرغابی با موبایل
آموزش نحوه ثبت نام در پلتفرم مرغابی در موبایل
آموزش نحوه ثبت نام در پلتفرم مرغابی در موبایل
 آموزش نحوه انتقال آگهی در اپلیکیشن مرغابی به غرفه
آموزش نحوه انتقال آگهی در اپلیکیشن مرغابی به غرفه

سایر مقالات

آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی ارزان و خانگی
آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی ارزان و خانگی
معرفی 130 اسم سگ نر محبوب و ترند+ معنی و تلفظ
معرفی 130 اسم سگ نر محبوب و ترند+ معنی و تلفظ
معرفی 10 مورد از بهترین نژادهای سگ نگهبان ایران و جهان
معرفی 10 مورد از بهترین نژادهای سگ نگهبان ایران و جهان
نحوه نگهداری و مراقب از جوجه رنگی در منزل
نحوه نگهداری و مراقب از جوجه رنگی در منزل
عوامل استرس زا برای پرندگان زینتی
عوامل استرس زا برای پرندگان زینتی
مراحل تبدیل تخم مرغ به جوجه
مراحل تبدیل تخم مرغ به جوجه
راهنمای جامع پرورش مرغ تخمگذار در منزل
راهنمای جامع پرورش مرغ تخمگذار در منزل
بهترین لوازم نگهداری پت برای بهبود زندگی حیوان خانگی شما
بهترین لوازم نگهداری پت برای بهبود زندگی حیوان خانگی شما
5 روش درمان کنه در زنبور عسل
5 روش درمان کنه در زنبور عسل
نحوه صحیح سرلاک دادن به جوجه (قناری، طوطی، عروس هلندی و فنچ) چگونه است؟
نحوه صحیح سرلاک دادن به جوجه (قناری، طوطی، عروس هلندی و فنچ) چگونه است؟

سایر اخبار

سازمان شيلات ايران در خدمت تشكل هاي آبزي پروري/ افزايش توليد ميگو به 100 هزار تن
سازمان شيلات ايران در خدمت تشكل هاي آبزي پروري/ افزايش توليد ميگو به 100 هزار تن
 ایران در رده ۲۳ تولید شیر در جهان قرار دارد
ایران در رده ۲۳ تولید شیر در جهان قرار دارد
افزایش تکثیر ماهی سفید در استان گیلان (رهاسازی بچه ماهی سفید در رودخانه چِلَوند آستارا)
افزایش تکثیر ماهی سفید در استان گیلان (رهاسازی بچه ماهی سفید در رودخانه چِلَوند آستارا)
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته | ایران پلکس تهران ۱۴۰۳ (Iran Plex)
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته | ایران پلکس تهران ۱۴۰۳ (Iran Plex)
حذف مالیات بر ارزش افزوده عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل
حذف مالیات بر ارزش افزوده عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل
بیست و دومین نمايشگاه بين المللي تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز
بیست و دومین نمايشگاه بين المللي تخصصی صنعت دام و طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران – تبریز
آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ در بازار / مرغ کیلویی چند؟
آخرین وضعیت تولید گوشت مرغ در بازار / مرغ کیلویی چند؟
نمایشگاه‌بین‌المللی‌صنعت‌دام،‌ طیـور،‌ آبزیـان، دامپـزشکی‌ و صنایع وابسته شیراز 1403
نمایشگاه‌بین‌المللی‌صنعت‌دام،‌ طیـور،‌ آبزیـان، دامپـزشکی‌ و صنایع وابسته شیراز 1403
نوسانات قیمت تخم مرغ مشکل ساز شد!!
نوسانات قیمت تخم مرغ مشکل ساز شد!!
مقام نخست جوجه‌ریزی کشور با تولید ۱.۵ میلیون قطعه نصیب تهران شد
مقام نخست جوجه‌ریزی کشور با تولید ۱.۵ میلیون قطعه نصیب تهران شد
آرشیو مطالب