قیمت روزانه محصول (درسایت)

میانگین قیمت کل کشور
میانگین قیمت
5,700 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
5,800 تومان (روز قبل)(%1)

1403/01/28

13:06
کمترین قیمت
5500 تومان
بیشترین قیمت
5900 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 13:06 5,700 5,500 5,900
2 1403/01/27 12:13 5,800 5,600 6,000
3 1403/01/26 13:10 5,800 5,600 6,000
4 1403/01/25 23:08 5,700 5,600 5,800
5 1403/01/21 14:13 5,700 5,600 5,800
6 1403/01/19 15:58 5,800 5,600 6,000
7 1403/01/18 15:18 5,700 5,600 5,800
8 1403/01/15 12:46 5,800 5,700 5,900
9 1403/01/14 15:32 5,800 5,700 5,900
10 1403/01/11 13:24 5,800 5,700 5,900
11 1403/01/05 14:24 5,800 5,700 5,900
12 1402/12/27 13:13 5,800 5,700 5,900
13 1402/12/26 17:18 5,800 5,700 5,900
14 1402/12/23 16:58 5,800 5,700 5,900
15 1402/12/22 22:07 5,800 5,700 5,900
16 1402/12/20 16:39 5,950 5,700 6,200
17 1402/12/19 18:03 5,950 5,700 6,200
18 1402/12/16 17:55 5,700 5,500 5,900
19 1402/12/15 17:42 5,700 5,500 5,900
20 1402/12/13 16:57 5,400 5,200 5,600
21 1402/12/12 17:28 5,200 5,000 5,400
22 1402/12/09 12:25 5,200 5,000 5,400
23 1402/12/08 17:06 5,200 5,000 5,400
24 1402/12/06 16:17 5,150 4,900 5,400
25 1402/12/05 13:53 5,150 4,900 5,400
26 1402/12/02 15:37 5,400 5,200 5,600
27 1402/12/01 17:14 6,000 5,500 6,500
28 1402/11/29 15:35 6,000 5,500 6,500
29 1402/11/28 15:35 5,750 5,300 6,200
30 1402/11/25 22:41 5,750 5,300 6,200
31 1402/11/24 16:06 5,750 5,300 6,200
32 1402/11/21 17:28 5,600 5,300 5,900
33 1402/11/18 15:18 5,600 5,300 5,900
34 1402/11/17 13:51 5,600 5,300 5,900
35 1402/11/15 12:49 5,600 5,300 5,900
36 1402/11/14 14:24 5,750 5,400 6,100
37 1402/11/12 12:21 6,000 5,700 6,300
38 1402/11/11 10:18 6,000 5,700 6,300
39 1402/11/10 11:02 6,050 5,700 6,400
40 1402/11/08 13:58 5,900 5,600 6,200
41 1402/11/07 18:56 5,900 5,600 6,200
42 1402/11/04 13:53 5,900 5,600 6,200
43 1402/11/03 17:18 5,900 5,600 6,200
44 1402/11/02 18:52 5,700 5,400 6,000
45 1402/11/01 16:30 5,900 5,600 6,200
46 1402/10/30 19:24 6,050 5,700 6,400
47 1402/10/28 23:09 6,100 5,700 6,500
48 1402/10/26 14:03 6,100 5,700 6,500
49 1402/10/25 14:58 6,100 5,700 6,500
50 1402/10/24 17:24 6,100 5,700 6,500
51 1402/10/23 17:00 6,200 5,700 6,700
52 1402/10/19 13:11 6,250 5,700 6,800
53 1402/10/18 16:43 6,350 5,900 6,800
54 1402/10/17 17:56 6,550 6,200 6,900
55 1402/10/16 15:32 6,550 6,200 6,900
56 1402/10/14 12:51 6,650 6,300 7,000
57 1402/10/13 11:31 6,650 6,300 7,000
58 1402/10/12 12:42 6,700 6,300 7,100
59 1402/10/11 16:43 6,700 6,300 7,100
60 1402/10/10 15:01 6,700 6,300 7,100
61 1402/10/09 15:26 6,700 6,300 7,100
62 1402/10/07 11:52 6,700 6,300 7,100
63 1402/10/06 16:11 6,900 6,500 7,300
64 1402/10/05 12:06 6,900 6,500 7,300
65 1402/10/04 15:05 6,900 6,500 7,300
66 1402/10/03 12:57 7,000 6,700 7,300
67 1402/10/02 15:48 7,000 6,700 7,300
68 1402/09/30 09:56 7,000 6,700 7,300
69 1402/09/29 13:53 6,900 6,600 7,200
70 1402/09/28 11:55 6,900 6,600 7,200
71 1402/09/27 12:46 6,800 6,500 7,100
72 1402/09/25 15:29 6,650 6,200 7,100
73 1402/09/22 12:53 6,650 6,200 7,100
74 1402/09/21 12:03 6,750 6,400 7,100
75 1402/09/20 22:49 6,700 6,400 7,000
76 1402/09/19 13:11 6,600 6,300 6,900
77 1402/09/18 11:21 6,600 6,300 6,900
78 1402/09/16 11:42 6,700 6,500 6,900
79 1402/09/15 07:58 6,700 6,500 6,900
80 1402/09/14 11:57 6,900 6,800 7,000
81 1402/09/12 12:29 6,750 6,700 6,800
82 1402/09/11 14:29 6,650 6,500 6,800
83 1402/09/08 11:44 6,400 6,300 6,500
84 1402/09/07 10:07 6,400 6,300 6,500
85 1402/09/05 12:15 6,250 6,100 6,400
86 1402/09/04 11:31 6,250 6,100 6,400
87 1402/09/01 12:12 6,200 6,100 6,300
88 1402/08/30 11:04 6,100 6,000 6,200
89 1402/08/29 13:37 6,300 6,200 6,400
90 1402/08/28 11:38 6,100 6,000 6,200
91 1402/08/27 12:49 6,100 6,000 6,200
92 1402/08/25 10:40 6,100 6,000 6,200
93 1402/08/24 09:22 6,100 6,000 6,200
94 1402/08/23 11:27 5,900 5,800 6,000
95 1402/08/22 10:34 6,000 5,900 6,100
96 1402/08/21 16:01 6,000 5,900 6,100
97 1402/08/20 11:32 6,000 5,900 6,100
98 1402/08/18 15:15 6,000 5,900 6,100
99 1402/08/17 12:06 6,000 5,900 6,100
100 1402/08/16 09:02 6,000 5,900 6,100
101 1402/08/15 11:47 6,000 5,900 6,100
102 1402/08/14 11:54 6,000 5,900 6,100
103 1402/08/13 11:55 5,950 5,800 6,100
104 1402/08/11 13:57 5,800 5,600 6,000
105 1402/08/10 12:04 5,750 5,600 5,900
106 1402/08/09 12:56 5,700 5,600 5,800
107 1402/08/08 12:04 5,750 5,600 5,900
108 1402/08/06 12:37 5,650 5,500 5,800
109 1402/08/03 13:07 5,600 5,500 5,700
110 1402/08/02 12:15 5,600 5,500 5,700
111 1402/08/01 15:33 5,600 5,500 5,700
112 1402/07/30 12:23 5,600 5,500 5,700
113 1402/07/29 14:56 5,650 5,500 5,800
114 1402/07/26 12:15 5,600 5,400 5,800
115 1402/07/25 13:26 5,600 5,400 5,800
116 1402/07/24 14:21 5,475 5,300 5,650
117 1402/07/23 16:44 5,550 5,500 5,600
118 1402/07/22 16:50 5,675 5,600 5,750
119 1402/07/20 13:18 5,575 5,500 5,650 میانگین کشوری
1403/01/28
13:06
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,500

1403/01/27
12:13
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,600

1403/01/26
13:10
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,600

1403/01/25
23:08
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1403/01/21
14:13
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1403/01/19
15:58
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,600

1403/01/18
15:18
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1403/01/15
12:46
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1403/01/14
15:32
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1403/01/11
13:24
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1403/01/05
14:24
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/27
13:13
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/26
17:18
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/23
16:58
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/22
22:07
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/20
16:39
میانگین : 5,950
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/19
18:03
میانگین : 5,950
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,700

1402/12/16
17:55
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,500

1402/12/15
17:42
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,500

1402/12/13
16:57
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,200

1402/12/12
17:28
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,000

1402/12/09
12:25
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,000

1402/12/08
17:06
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,000

1402/12/06
16:17
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/12/05
13:53
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/12/02
15:37
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,200

1402/12/01
17:14
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 5,500

1402/11/29
15:35
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 5,500

1402/11/28
15:35
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/25
22:41
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/24
16:06
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/21
17:28
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/18
15:18
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/17
13:51
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/15
12:49
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,300

1402/11/14
14:24
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,400

1402/11/12
12:21
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 5,700

1402/11/11
10:18
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 5,700

1402/11/10
11:02
میانگین : 6,050
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 5,700

1402/11/08
13:58
میانگین : 5,900
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,600

1402/11/07
18:56
میانگین : 5,900
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,600

1402/11/04
13:53
میانگین : 5,900
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,600

1402/11/03
17:18
میانگین : 5,900
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,600

1402/11/02
18:52
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,400

1402/11/01
16:30
میانگین : 5,900
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,600

1402/10/30
19:24
میانگین : 6,050
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/28
23:09
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/26
14:03
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/25
14:58
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/24
17:24
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/23
17:00
میانگین : 6,200
بالاترین قیمت : 6,700
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/19
13:11
میانگین : 6,250
بالاترین قیمت : 6,800
کمترین قیمت : 5,700

1402/10/18
16:43
میانگین : 6,350
بالاترین قیمت : 6,800
کمترین قیمت : 5,900

1402/10/17
17:56
میانگین : 6,550
بالاترین قیمت : 6,900
کمترین قیمت : 6,200

1402/10/16
15:32
میانگین : 6,550
بالاترین قیمت : 6,900
کمترین قیمت : 6,200

1402/10/14
12:51
میانگین : 6,650
بالاترین قیمت : 7,000
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/13
11:31
میانگین : 6,650
بالاترین قیمت : 7,000
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/12
12:42
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/11
16:43
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/10
15:01
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/09
15:26
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/07
11:52
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,300

1402/10/06
16:11
میانگین : 6,900
بالاترین قیمت : 7,300
کمترین قیمت : 6,500

1402/10/05
12:06
میانگین : 6,900
بالاترین قیمت : 7,300
کمترین قیمت : 6,500

1402/10/04
15:05
میانگین : 6,900
بالاترین قیمت : 7,300
کمترین قیمت : 6,500

1402/10/03
12:57
میانگین : 7,000
بالاترین قیمت : 7,300
کمترین قیمت : 6,700

1402/10/02
15:48
میانگین : 7,000
بالاترین قیمت : 7,300
کمترین قیمت : 6,700

1402/09/30
09:56
میانگین : 7,000
بالاترین قیمت : 7,300
کمترین قیمت : 6,700

1402/09/29
13:53
میانگین : 6,900
بالاترین قیمت : 7,200
کمترین قیمت : 6,600

1402/09/28
11:55
میانگین : 6,900
بالاترین قیمت : 7,200
کمترین قیمت : 6,600

1402/09/27
12:46
میانگین : 6,800
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,500

1402/09/25
15:29
میانگین : 6,650
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,200

1402/09/22
12:53
میانگین : 6,650
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,200

1402/09/21
12:03
میانگین : 6,750
بالاترین قیمت : 7,100
کمترین قیمت : 6,400

1402/09/20
22:49
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 7,000
کمترین قیمت : 6,400

1402/09/19
13:11
میانگین : 6,600
بالاترین قیمت : 6,900
کمترین قیمت : 6,300

1402/09/18
11:21
میانگین : 6,600
بالاترین قیمت : 6,900
کمترین قیمت : 6,300

1402/09/16
11:42
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 6,900
کمترین قیمت : 6,500

1402/09/15
07:58
میانگین : 6,700
بالاترین قیمت : 6,900
کمترین قیمت : 6,500

1402/09/14
11:57
میانگین : 6,900
بالاترین قیمت : 7,000
کمترین قیمت : 6,800

1402/09/12
12:29
میانگین : 6,750
بالاترین قیمت : 6,800
کمترین قیمت : 6,700

1402/09/11
14:29
میانگین : 6,650
بالاترین قیمت : 6,800
کمترین قیمت : 6,500

1402/09/08
11:44
میانگین : 6,400
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 6,300

1402/09/07
10:07
میانگین : 6,400
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 6,300

1402/09/05
12:15
میانگین : 6,250
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,100

1402/09/04
11:31
میانگین : 6,250
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,100

1402/09/01
12:12
میانگین : 6,200
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 6,100

1402/08/30
11:04
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1402/08/29
13:37
میانگین : 6,300
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,200

1402/08/28
11:38
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1402/08/27
12:49
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1402/08/25
10:40
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1402/08/24
09:22
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1402/08/23
11:27
میانگین : 5,900
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,800

1402/08/22
10:34
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/21
16:01
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/20
11:32
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/18
15:15
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/17
12:06
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/16
09:02
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/15
11:47
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/14
11:54
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1402/08/13
11:55
میانگین : 5,950
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,800

1402/08/11
13:57
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,600

1402/08/10
12:04
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,600

1402/08/09
12:56
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1402/08/08
12:04
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,600

1402/08/06
12:37
میانگین : 5,650
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,500

1402/08/03
13:07
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,500

1402/08/02
12:15
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,500

1402/08/01
15:33
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,500

1402/07/30
12:23
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,500

1402/07/29
14:56
میانگین : 5,650
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,500

1402/07/26
12:15
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,400

1402/07/25
13:26
میانگین : 5,600
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,400

1402/07/24
14:21
میانگین : 5,475
بالاترین قیمت : 5,650
کمترین قیمت : 5,300

1402/07/23
16:44
میانگین : 5,550
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,500

1402/07/22
16:50
میانگین : 5,675
بالاترین قیمت : 5,750
کمترین قیمت : 5,600

1402/07/20
13:18
میانگین : 5,575
بالاترین قیمت : 5,650
کمترین قیمت : 5,500

میانگین کشوری
سایر قیمت ها

سایر قیمت ها