قیمت روزانه محصول (درسایت)

میانگین کشوری
میانگین قیمت
3,400 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
3,600 تومان (روز قبل)(%5)

1403/01/28

11:32
کمترین قیمت
3200 تومان
بیشترین قیمت
3600 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 11:32 3,400 3,200 3,600
2 1403/01/26 13:02 3,600 3,400 3,800
3 1403/01/21 13:44 3,400 3,200 3,600
4 1403/01/19 15:59 3,400 3,200 3,600
5 1403/01/18 15:07 4,000 3,800 4,200
6 1403/01/15 12:45 4,200 4,000 4,400
7 1403/01/14 15:25 4,200 4,000 4,400
8 1403/01/11 13:24 4,300 4,000 4,600
9 1403/01/05 14:25 5,000 4,800 5,200
10 1402/12/27 13:03 4,750 4,500 5,000
11 1402/12/26 17:21 4,750 4,500 5,000
12 1402/12/23 16:56 4,800 4,600 5,000
13 1402/12/22 22:09 4,800 4,600 5,000
14 1402/12/20 16:37 4,900 4,700 5,100
15 1402/12/19 18:01 4,900 4,700 5,100
16 1402/12/16 17:47 4,900 4,700 5,100
17 1402/12/15 17:35 5,000 4,800 5,200
18 1402/12/13 16:51 5,050 4,800 5,300
19 1402/12/12 17:00 5,050 4,800 5,300
20 1402/12/09 12:35 5,100 4,800 5,400
21 1402/12/08 17:02 5,000 4,700 5,300
22 1402/12/06 16:10 5,150 4,900 5,400
23 1402/12/05 13:52 5,150 4,900 5,400
24 1402/12/02 15:30 5,250 5,000 5,500
25 1402/12/01 17:18 5,250 5,000 5,500
26 1402/11/29 15:34 5,200 4,900 5,500
27 1402/11/28 15:50 5,100 4,800 5,400
28 1402/11/25 22:02 5,100 4,800 5,400
29 1402/11/24 16:07 5,100 4,800 5,400
30 1402/11/21 17:33 5,000 4,800 5,200
31 1402/11/18 15:16 5,000 4,800 5,200
32 1402/11/17 13:47 5,000 4,800 5,200
33 1402/11/15 12:47 5,000 4,800 5,200
34 1402/11/14 14:29 5,200 4,900 5,500
35 1402/11/12 12:13 5,200 4,900 5,500
36 1402/11/11 10:06 5,400 5,100 5,700
37 1402/11/10 11:06 5,400 5,100 5,700
38 1402/11/08 14:04 5,400 5,100 5,700
39 1402/11/07 18:51 5,200 4,900 5,500
40 1402/11/04 13:56 5,200 4,900 5,500
41 1402/11/03 17:20 5,200 4,900 5,500
42 1402/11/02 18:54 5,100 4,800 5,400
43 1402/11/01 16:31 5,100 4,800 5,400
44 1402/10/30 19:25 5,100 4,800 5,400
45 1402/10/28 23:12 5,100 4,800 5,400
46 1402/10/26 14:08 5,100 4,800 5,400
47 1402/10/25 14:56 5,100 4,800 5,400
48 1402/10/24 17:03 5,100 4,800 5,400
49 1402/10/23 17:01 5,150 4,850 5,450
50 1402/10/18 16:42 5,050 4,800 5,300
51 1402/10/17 12:37 5,050 4,800 5,300
52 1402/10/16 17:26 5,050 4,800 5,300
53 1402/10/14 12:49 5,100 4,850 5,350
54 1402/10/13 11:35 5,100 4,850 5,350
55 1402/10/12 12:40 5,100 4,850 5,350
56 1402/10/11 16:43 5,100 4,850 5,350
57 1402/10/10 14:57 5,150 4,900 5,400
58 1402/10/09 15:16 5,250 5,000 5,500
59 1402/10/07 11:55 5,250 5,000 5,500
60 1402/10/06 16:02 5,150 4,900 5,400
61 1402/10/05 14:49 5,150 4,900 5,400
62 1402/10/04 14:51 5,150 4,900 5,400
63 1402/10/03 12:40 5,400 5,200 5,600
64 1402/10/02 16:07 5,400 5,200 5,600
65 1402/09/30 09:53 5,400 5,200 5,600
66 1402/09/29 13:49 5,250 5,000 5,500
67 1402/09/28 12:08 5,250 5,000 5,500
68 1402/09/27 12:47 5,250 5,000 5,500
69 1402/09/25 15:25 5,100 4,900 5,300
70 1402/09/22 12:36 5,100 4,900 5,300
71 1402/09/21 12:01 5,100 4,900 5,300
72 1402/09/20 22:48 5,100 4,900 5,300
73 1402/09/19 13:16 5,150 4,900 5,400
74 1402/09/18 11:22 5,150 4,900 5,400
75 1402/09/16 11:33 5,150 4,900 5,400
76 1402/09/15 08:01 5,150 4,900 5,400
77 1402/09/14 11:57 5,200 4,900 5,500
78 1402/09/12 12:28 5,350 5,100 5,600
79 1402/09/11 14:29 5,450 5,200 5,700
80 1402/09/08 11:38 5,350 5,200 5,500
81 1402/09/07 10:02 5,350 5,200 5,500
82 1402/09/05 12:15 5,300 5,200 5,400
83 1402/09/04 11:47 5,300 5,200 5,400
84 1402/09/01 12:07 5,200 5,100 5,300
85 1402/08/30 11:08 5,200 5,100 5,300
86 1402/08/29 13:30 5,200 5,100 5,300
87 1402/08/28 11:41 5,100 5,000 5,200
88 1402/08/27 12:14 5,200 5,000 5,400
89 1402/08/25 10:40 5,200 5,000 5,400
90 1402/08/24 09:25 5,100 4,900 5,300
91 1402/08/23 11:26 5,000 4,800 5,200
92 1402/08/22 10:39 5,000 4,800 5,200
93 1402/08/21 15:59 5,000 4,800 5,200
94 1402/08/18 15:24 5,100 4,900 5,300
95 1402/08/17 11:59 5,100 4,900 5,300
96 1402/08/16 08:20 5,100 4,900 5,300
97 1402/08/15 11:54 5,100 4,900 5,300
98 1402/08/14 11:44 5,100 4,900 5,300
99 1402/08/13 11:56 5,000 4,800 5,200
100 1402/08/11 13:59 4,900 4,750 5,050
101 1402/08/10 12:06 4,900 4,750 5,050
102 1402/08/09 12:53 4,800 4,650 4,950
103 1402/08/08 12:06 4,800 4,650 4,950
104 1402/08/06 12:40 4,600 4,400 4,800
105 1402/08/03 13:05 4,600 4,400 4,800
106 1402/08/02 12:13 4,700 4,500 4,900
107 1402/08/01 15:37 4,700 4,500 4,900
108 1402/07/26 12:21 4,900 4,700 5,100
109 1402/07/25 13:24 4,820 4,620 5,020
110 1402/07/24 14:25 4,760 4,620 4,900
111 1402/07/23 16:44 4,745 4,620 4,870
112 1402/07/22 21:31 4,845 4,670 5,020
113 1402/07/20 13:19 4,845 4,670 5,020
114 1402/07/19 18:14 4,845 4,670 5,020
115 1402/07/18 15:16 4,895 4,670 5,120
116 1402/07/17 14:22 4,825 4,600 5,050
117 1402/07/15 17:23 4,722 4,520 4,925
118 1402/07/12 14:37 4,970 4,770 5,170
119 1402/07/11 17:15 5,025 4,850 5,200
120 1402/07/09 14:56 5,175 5,050 5,300
121 1402/07/08 19:20 5,025 4,850 5,200
122 1402/07/06 12:36 5,025 4,850 5,200
123 1402/07/05 17:29 4,925 4,750 5,100
124 1402/07/04 14:29 4,895 4,720 5,070
125 1402/07/01 13:14 4,625 4,500 4,750
126 1402/06/29 14:25 4,550 4,450 4,650
127 1402/06/28 17:17 4,550 4,450 4,650
128 1402/06/27 18:31 4,575 4,450 4,700
129 1402/06/26 22:23 4,600 4,450 4,750
130 1402/06/22 15:21 4,400 4,250 4,550
131 1402/06/21 11:50 4,525 4,350 4,700
132 1402/06/19 22:41 4,350 4,200 4,500
133 1402/06/18 18:19 4,395 4,270 4,520
134 1402/06/14 18:00 4,745 4,620 4,870
135 1402/06/12 21:10 4,785 4,620 4,950
136 1402/06/11 18:15 4,860 4,670 5,050
137 1402/06/08 19:05 4,850 4,700 5,000
138 1402/06/07 13:45 4,775 4,650 4,900
139 1402/06/06 22:41 4,775 4,650 4,900
140 1402/06/05 22:20 4,750 4,650 4,850
141 1402/06/04 18:27 4,735 4,620 4,850
142 1402/06/01 17:55 4,695 4,570 4,820
143 1402/05/31 16:35 4,695 4,570 4,820
144 1402/05/30 20:24 4,645 4,520 4,770
145 1402/05/29 23:22 4,600 4,450 4,750
146 1402/05/28 17:20 4,600 4,450 4,750
147 1402/05/25 23:32 4,495 4,370 4,620
148 1402/05/24 15:50 4,495 4,370 4,620
149 1402/05/23 15:44 4,350 4,250 4,450
150 1402/05/22 18:08 4,260 4,150 4,370
151 1402/05/21 16:04 4,250 4,150 4,350
152 1402/05/18 15:49 4,150 4,000 4,300
153 1402/05/17 16:09 4,050 3,900 4,200
154 1402/05/16 22:45 3,660 3,570 3,750
155 1402/05/15 19:31 3,645 3,570 3,720
156 1402/05/14 17:24 3,660 3,570 3,750
157 1402/05/11 15:38 3,750 3,700 3,800
158 1402/05/10 15:34 3,725 3,650 3,800
159 1402/05/09 17:55 3,625 3,500 3,750
160 1402/05/08 16:18 3,625 3,500 3,750
161 1402/05/04 22:08 3,750 3,700 3,800
162 1402/05/03 20:43 3,750 3,700 3,800
163 1402/05/02 22:39 3,800 3,700 3,900
164 1402/05/01 22:09 3,950 3,850 4,050
165 1402/04/31 23:19 3,700 3,600 3,800
166 1402/04/28 22:54 3,575 3,500 3,650
167 1402/04/27 21:45 3,575 3,500 3,650
168 1402/04/26 22:51 3,575 3,500 3,650
169 1402/04/25 21:51 3,525 3,450 3,600
170 1402/04/21 19:59 3,375 3,300 3,450
171 1402/04/20 23:17 3,375 3,300 3,450
172 1402/04/19 15:29 3,400 3,300 3,500
173 1402/04/18 22:33 3,400 3,300 3,500
174 1402/04/17 23:22 3,450 3,300 3,600
175 1402/04/14 23:45 3,300 3,200 3,400
176 1402/04/13 22:39 3,350 3,250 3,450
177 1402/04/12 22:47 3,450 3,300 3,600
178 1402/04/11 17:17 3,450 3,300 3,600
179 1402/04/10 22:55 3,450 3,300 3,600
180 1402/04/07 22:54 3,350 3,200 3,500
181 1402/04/06 22:05 3,475 3,300 3,650
182 1402/04/05 22:49 3,425 3,250 3,600
183 1402/04/04 22:36 3,250 3,050 3,450
184 1402/04/03 22:12 3,250 3,050 3,450
185 1402/03/30 18:36 3,050 2,900 3,200
186 1402/03/29 22:03 3,100 3,000 3,200
187 1402/03/28 19:15 3,200 3,100 3,300
188 1402/03/27 23:18 3,200 3,100 3,300
189 1402/03/24 22:43 3,300 3,200 3,400
190 1402/03/23 23:22 3,500 3,400 3,600
191 1402/03/21 23:59 3,650 3,600 3,700
192 1402/03/20 21:09 3,500 3,400 3,600
193 1402/03/18 19:45 3,725 3,600 3,850
194 1402/03/17 23:58 3,850 3,800 3,900
195 1402/03/16 23:05 3,850 3,800 3,900
196 1402/03/10 23:53 4,500 4,450 4,550
197 1402/03/09 23:07 4,500 4,450 4,550
198 1402/03/08 23:19 4,500 4,450 4,550
199 1402/03/07 00:53 4,600 4,550 4,650
200 1402/03/07 23:22 4,550 4,450 4,650
201 1402/03/03 23:46 4,050 4,000 4,100
202 1402/02/31 23:55 3,950 3,850 4,050
203 1402/02/30 23:35 3,950 3,850 4,050
204 1402/02/27 23:59 4,250 4,200 4,300
205 1402/02/23 23:14 4,350 4,300 4,400
206 1402/02/20 23:27 4,425 4,350 4,500
207 1402/02/19 23:08 4,425 4,350 4,500
208 1402/02/18 23:47 4,450 4,350 4,550
209 1402/02/17 22:50 4,450 4,350 4,550
210 1402/02/16 23:02 4,550 4,400 4,700
211 1402/02/13 22:55 4,550 4,400 4,700
212 1402/02/12 19:24 4,550 4,400 4,700
213 1402/02/11 17:42 4,550 4,400 4,700
214 1402/02/10 23:02 4,450 4,300 4,600
215 1402/02/09 23:26 4,525 4,350 4,700
216 1402/02/07 22:47 4,050 3,850 4,250
1403/01/28
11:32
میانگین : 3,400
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,200

1403/01/26
13:02
میانگین : 3,600
بالاترین قیمت : 3,800
کمترین قیمت : 3,400

1403/01/21
13:44
میانگین : 3,400
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,200

1403/01/19
15:59
میانگین : 3,400
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,200

1403/01/18
15:07
میانگین : 4,000
بالاترین قیمت : 4,200
کمترین قیمت : 3,800

1403/01/15
12:45
میانگین : 4,200
بالاترین قیمت : 4,400
کمترین قیمت : 4,000

1403/01/14
15:25
میانگین : 4,200
بالاترین قیمت : 4,400
کمترین قیمت : 4,000

1403/01/11
13:24
میانگین : 4,300
بالاترین قیمت : 4,600
کمترین قیمت : 4,000

1403/01/05
14:25
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/12/27
13:03
میانگین : 4,750
بالاترین قیمت : 5,000
کمترین قیمت : 4,500

1402/12/26
17:21
میانگین : 4,750
بالاترین قیمت : 5,000
کمترین قیمت : 4,500

1402/12/23
16:56
میانگین : 4,800
بالاترین قیمت : 5,000
کمترین قیمت : 4,600

1402/12/22
22:09
میانگین : 4,800
بالاترین قیمت : 5,000
کمترین قیمت : 4,600

1402/12/20
16:37
میانگین : 4,900
بالاترین قیمت : 5,100
کمترین قیمت : 4,700

1402/12/19
18:01
میانگین : 4,900
بالاترین قیمت : 5,100
کمترین قیمت : 4,700

1402/12/16
17:47
میانگین : 4,900
بالاترین قیمت : 5,100
کمترین قیمت : 4,700

1402/12/15
17:35
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/12/13
16:51
میانگین : 5,050
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,800

1402/12/12
17:00
میانگین : 5,050
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,800

1402/12/09
12:35
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/12/08
17:02
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,700

1402/12/06
16:10
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/12/05
13:52
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/12/02
15:30
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/12/01
17:18
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/11/29
15:34
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/11/28
15:50
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/25
22:02
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/24
16:07
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/21
17:33
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/18
15:16
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/17
13:47
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/15
12:47
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/14
14:29
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/11/12
12:13
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/11/11
10:06
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,100

1402/11/10
11:06
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,100

1402/11/08
14:04
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,100

1402/11/07
18:51
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/11/04
13:56
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/11/03
17:20
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/11/02
18:54
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/11/01
16:31
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/30
19:25
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/28
23:12
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/26
14:08
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/25
14:56
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/24
17:03
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/23
17:01
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,450
کمترین قیمت : 4,850

1402/10/18
16:42
میانگین : 5,050
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/17
12:37
میانگین : 5,050
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/16
17:26
میانگین : 5,050
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,800

1402/10/14
12:49
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,350
کمترین قیمت : 4,850

1402/10/13
11:35
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,350
کمترین قیمت : 4,850

1402/10/12
12:40
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,350
کمترین قیمت : 4,850

1402/10/11
16:43
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,350
کمترین قیمت : 4,850

1402/10/10
14:57
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/10/09
15:16
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/10/07
11:55
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/10/06
16:02
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/10/05
14:49
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/10/04
14:51
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/10/03
12:40
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,200

1402/10/02
16:07
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/30
09:53
میانگین : 5,400
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/29
13:49
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/09/28
12:08
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/09/27
12:47
میانگین : 5,250
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,000

1402/09/25
15:25
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/22
12:36
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/21
12:01
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/20
22:48
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/19
13:16
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/18
11:22
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/16
11:33
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/15
08:01
میانگین : 5,150
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/14
11:57
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 4,900

1402/09/12
12:28
میانگین : 5,350
بالاترین قیمت : 5,600
کمترین قیمت : 5,100

1402/09/11
14:29
میانگین : 5,450
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/08
11:38
میانگین : 5,350
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/07
10:02
میانگین : 5,350
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/05
12:15
میانگین : 5,300
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/04
11:47
میانگین : 5,300
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,200

1402/09/01
12:07
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 5,100

1402/08/30
11:08
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 5,100

1402/08/29
13:30
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 5,100

1402/08/28
11:41
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 5,000

1402/08/27
12:14
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,000

1402/08/25
10:40
میانگین : 5,200
بالاترین قیمت : 5,400
کمترین قیمت : 5,000

1402/08/24
09:25
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/08/23
11:26
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/08/22
10:39
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/08/21
15:59
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/08/18
15:24
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/08/17
11:59
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/08/16
08:20
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/08/15
11:54
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/08/14
11:44
میانگین : 5,100
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 4,900

1402/08/13
11:56
میانگین : 5,000
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,800

1402/08/11
13:59
میانگین : 4,900
بالاترین قیمت : 5,050
کمترین قیمت : 4,750

1402/08/10
12:06
میانگین : 4,900
بالاترین قیمت : 5,050
کمترین قیمت : 4,750

1402/08/09
12:53
میانگین : 4,800
بالاترین قیمت : 4,950
کمترین قیمت : 4,650

1402/08/08
12:06
میانگین : 4,800
بالاترین قیمت : 4,950
کمترین قیمت : 4,650

1402/08/06
12:40
میانگین : 4,600
بالاترین قیمت : 4,800
کمترین قیمت : 4,400

1402/08/03
13:05
میانگین : 4,600
بالاترین قیمت : 4,800
کمترین قیمت : 4,400

1402/08/02
12:13
میانگین : 4,700
بالاترین قیمت : 4,900
کمترین قیمت : 4,500

1402/08/01
15:37
میانگین : 4,700
بالاترین قیمت : 4,900
کمترین قیمت : 4,500

1402/07/26
12:21
میانگین : 4,900
بالاترین قیمت : 5,100
کمترین قیمت : 4,700

1402/07/25
13:24
میانگین : 4,820
بالاترین قیمت : 5,020
کمترین قیمت : 4,620

1402/07/24
14:25
میانگین : 4,760
بالاترین قیمت : 4,900
کمترین قیمت : 4,620

1402/07/23
16:44
میانگین : 4,745
بالاترین قیمت : 4,870
کمترین قیمت : 4,620

1402/07/22
21:31
میانگین : 4,845
بالاترین قیمت : 5,020
کمترین قیمت : 4,670

1402/07/20
13:19
میانگین : 4,845
بالاترین قیمت : 5,020
کمترین قیمت : 4,670

1402/07/19
18:14
میانگین : 4,845
بالاترین قیمت : 5,020
کمترین قیمت : 4,670

1402/07/18
15:16
میانگین : 4,895
بالاترین قیمت : 5,120
کمترین قیمت : 4,670

1402/07/17
14:22
میانگین : 4,825
بالاترین قیمت : 5,050
کمترین قیمت : 4,600

1402/07/15
17:23
میانگین : 4,722
بالاترین قیمت : 4,925
کمترین قیمت : 4,520

1402/07/12
14:37
میانگین : 4,970
بالاترین قیمت : 5,170
کمترین قیمت : 4,770

1402/07/11
17:15
میانگین : 5,025
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,850

1402/07/09
14:56
میانگین : 5,175
بالاترین قیمت : 5,300
کمترین قیمت : 5,050

1402/07/08
19:20
میانگین : 5,025
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,850

1402/07/06
12:36
میانگین : 5,025
بالاترین قیمت : 5,200
کمترین قیمت : 4,850

1402/07/05
17:29
میانگین : 4,925
بالاترین قیمت : 5,100
کمترین قیمت : 4,750

1402/07/04
14:29
میانگین : 4,895
بالاترین قیمت : 5,070
کمترین قیمت : 4,720

1402/07/01
13:14
میانگین : 4,625
بالاترین قیمت : 4,750
کمترین قیمت : 4,500

1402/06/29
14:25
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,650
کمترین قیمت : 4,450

1402/06/28
17:17
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,650
کمترین قیمت : 4,450

1402/06/27
18:31
میانگین : 4,575
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,450

1402/06/26
22:23
میانگین : 4,600
بالاترین قیمت : 4,750
کمترین قیمت : 4,450

1402/06/22
15:21
میانگین : 4,400
بالاترین قیمت : 4,550
کمترین قیمت : 4,250

1402/06/21
11:50
میانگین : 4,525
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,350

1402/06/19
22:41
میانگین : 4,350
بالاترین قیمت : 4,500
کمترین قیمت : 4,200

1402/06/18
18:19
میانگین : 4,395
بالاترین قیمت : 4,520
کمترین قیمت : 4,270

1402/06/14
18:00
میانگین : 4,745
بالاترین قیمت : 4,870
کمترین قیمت : 4,620

1402/06/12
21:10
میانگین : 4,785
بالاترین قیمت : 4,950
کمترین قیمت : 4,620

1402/06/11
18:15
میانگین : 4,860
بالاترین قیمت : 5,050
کمترین قیمت : 4,670

1402/06/08
19:05
میانگین : 4,850
بالاترین قیمت : 5,000
کمترین قیمت : 4,700

1402/06/07
13:45
میانگین : 4,775
بالاترین قیمت : 4,900
کمترین قیمت : 4,650

1402/06/06
22:41
میانگین : 4,775
بالاترین قیمت : 4,900
کمترین قیمت : 4,650

1402/06/05
22:20
میانگین : 4,750
بالاترین قیمت : 4,850
کمترین قیمت : 4,650

1402/06/04
18:27
میانگین : 4,735
بالاترین قیمت : 4,850
کمترین قیمت : 4,620

1402/06/01
17:55
میانگین : 4,695
بالاترین قیمت : 4,820
کمترین قیمت : 4,570

1402/05/31
16:35
میانگین : 4,695
بالاترین قیمت : 4,820
کمترین قیمت : 4,570

1402/05/30
20:24
میانگین : 4,645
بالاترین قیمت : 4,770
کمترین قیمت : 4,520

1402/05/29
23:22
میانگین : 4,600
بالاترین قیمت : 4,750
کمترین قیمت : 4,450

1402/05/28
17:20
میانگین : 4,600
بالاترین قیمت : 4,750
کمترین قیمت : 4,450

1402/05/25
23:32
میانگین : 4,495
بالاترین قیمت : 4,620
کمترین قیمت : 4,370

1402/05/24
15:50
میانگین : 4,495
بالاترین قیمت : 4,620
کمترین قیمت : 4,370

1402/05/23
15:44
میانگین : 4,350
بالاترین قیمت : 4,450
کمترین قیمت : 4,250

1402/05/22
18:08
میانگین : 4,260
بالاترین قیمت : 4,370
کمترین قیمت : 4,150

1402/05/21
16:04
میانگین : 4,250
بالاترین قیمت : 4,350
کمترین قیمت : 4,150

1402/05/18
15:49
میانگین : 4,150
بالاترین قیمت : 4,300
کمترین قیمت : 4,000

1402/05/17
16:09
میانگین : 4,050
بالاترین قیمت : 4,200
کمترین قیمت : 3,900

1402/05/16
22:45
میانگین : 3,660
بالاترین قیمت : 3,750
کمترین قیمت : 3,570

1402/05/15
19:31
میانگین : 3,645
بالاترین قیمت : 3,720
کمترین قیمت : 3,570

1402/05/14
17:24
میانگین : 3,660
بالاترین قیمت : 3,750
کمترین قیمت : 3,570

1402/05/11
15:38
میانگین : 3,750
بالاترین قیمت : 3,800
کمترین قیمت : 3,700

1402/05/10
15:34
میانگین : 3,725
بالاترین قیمت : 3,800
کمترین قیمت : 3,650

1402/05/09
17:55
میانگین : 3,625
بالاترین قیمت : 3,750
کمترین قیمت : 3,500

1402/05/08
16:18
میانگین : 3,625
بالاترین قیمت : 3,750
کمترین قیمت : 3,500

1402/05/04
22:08
میانگین : 3,750
بالاترین قیمت : 3,800
کمترین قیمت : 3,700

1402/05/03
20:43
میانگین : 3,750
بالاترین قیمت : 3,800
کمترین قیمت : 3,700

1402/05/02
22:39
میانگین : 3,800
بالاترین قیمت : 3,900
کمترین قیمت : 3,700

1402/05/01
22:09
میانگین : 3,950
بالاترین قیمت : 4,050
کمترین قیمت : 3,850

1402/04/31
23:19
میانگین : 3,700
بالاترین قیمت : 3,800
کمترین قیمت : 3,600

1402/04/28
22:54
میانگین : 3,575
بالاترین قیمت : 3,650
کمترین قیمت : 3,500

1402/04/27
21:45
میانگین : 3,575
بالاترین قیمت : 3,650
کمترین قیمت : 3,500

1402/04/26
22:51
میانگین : 3,575
بالاترین قیمت : 3,650
کمترین قیمت : 3,500

1402/04/25
21:51
میانگین : 3,525
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,450

1402/04/21
19:59
میانگین : 3,375
بالاترین قیمت : 3,450
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/20
23:17
میانگین : 3,375
بالاترین قیمت : 3,450
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/19
15:29
میانگین : 3,400
بالاترین قیمت : 3,500
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/18
22:33
میانگین : 3,400
بالاترین قیمت : 3,500
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/17
23:22
میانگین : 3,450
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/14
23:45
میانگین : 3,300
بالاترین قیمت : 3,400
کمترین قیمت : 3,200

1402/04/13
22:39
میانگین : 3,350
بالاترین قیمت : 3,450
کمترین قیمت : 3,250

1402/04/12
22:47
میانگین : 3,450
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/11
17:17
میانگین : 3,450
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/10
22:55
میانگین : 3,450
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/07
22:54
میانگین : 3,350
بالاترین قیمت : 3,500
کمترین قیمت : 3,200

1402/04/06
22:05
میانگین : 3,475
بالاترین قیمت : 3,650
کمترین قیمت : 3,300

1402/04/05
22:49
میانگین : 3,425
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,250

1402/04/04
22:36
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,450
کمترین قیمت : 3,050

1402/04/03
22:12
میانگین : 3,250
بالاترین قیمت : 3,450
کمترین قیمت : 3,050

1402/03/30
18:36
میانگین : 3,050
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 2,900

1402/03/29
22:03
میانگین : 3,100
بالاترین قیمت : 3,200
کمترین قیمت : 3,000

1402/03/28
19:15
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,100

1402/03/27
23:18
میانگین : 3,200
بالاترین قیمت : 3,300
کمترین قیمت : 3,100

1402/03/24
22:43
میانگین : 3,300
بالاترین قیمت : 3,400
کمترین قیمت : 3,200

1402/03/23
23:22
میانگین : 3,500
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,400

1402/03/21
23:59
میانگین : 3,650
بالاترین قیمت : 3,700
کمترین قیمت : 3,600

1402/03/20
21:09
میانگین : 3,500
بالاترین قیمت : 3,600
کمترین قیمت : 3,400

1402/03/18
19:45
میانگین : 3,725
بالاترین قیمت : 3,850
کمترین قیمت : 3,600

1402/03/17
23:58
میانگین : 3,850
بالاترین قیمت : 3,900
کمترین قیمت : 3,800

1402/03/16
23:05
میانگین : 3,850
بالاترین قیمت : 3,900
کمترین قیمت : 3,800

1402/03/10
23:53
میانگین : 4,500
بالاترین قیمت : 4,550
کمترین قیمت : 4,450

1402/03/09
23:07
میانگین : 4,500
بالاترین قیمت : 4,550
کمترین قیمت : 4,450

1402/03/08
23:19
میانگین : 4,500
بالاترین قیمت : 4,550
کمترین قیمت : 4,450

1402/03/07
00:53
میانگین : 4,600
بالاترین قیمت : 4,650
کمترین قیمت : 4,550

1402/03/07
23:22
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,650
کمترین قیمت : 4,450

1402/03/03
23:46
میانگین : 4,050
بالاترین قیمت : 4,100
کمترین قیمت : 4,000

1402/02/31
23:55
میانگین : 3,950
بالاترین قیمت : 4,050
کمترین قیمت : 3,850

1402/02/30
23:35
میانگین : 3,950
بالاترین قیمت : 4,050
کمترین قیمت : 3,850

1402/02/27
23:59
میانگین : 4,250
بالاترین قیمت : 4,300
کمترین قیمت : 4,200

1402/02/23
23:14
میانگین : 4,350
بالاترین قیمت : 4,400
کمترین قیمت : 4,300

1402/02/20
23:27
میانگین : 4,425
بالاترین قیمت : 4,500
کمترین قیمت : 4,350

1402/02/19
23:08
میانگین : 4,425
بالاترین قیمت : 4,500
کمترین قیمت : 4,350

1402/02/18
23:47
میانگین : 4,450
بالاترین قیمت : 4,550
کمترین قیمت : 4,350

1402/02/17
22:50
میانگین : 4,450
بالاترین قیمت : 4,550
کمترین قیمت : 4,350

1402/02/16
23:02
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,400

1402/02/13
22:55
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,400

1402/02/12
19:24
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,400

1402/02/11
17:42
میانگین : 4,550
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,400

1402/02/10
23:02
میانگین : 4,450
بالاترین قیمت : 4,600
کمترین قیمت : 4,300

1402/02/09
23:26
میانگین : 4,525
بالاترین قیمت : 4,700
کمترین قیمت : 4,350

1402/02/07
22:47
میانگین : 4,050
بالاترین قیمت : 4,250
کمترین قیمت : 3,850

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها