قیمت روزانه محصول (درسایت)

threonine
میانگین قیمت
7,850 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
8,800 تومان (روز قبل)(%12)

1403/04/24

20:26
کمترین قیمت
7800 تومان
بیشترین قیمت
7900 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/04/24 20:26 7,850 7,800 7,900
2 1403/04/23 17:03 8,800 8,700 8,900
3 1403/04/20 17:50 8,800 8,700 8,900
4 1403/04/19 17:30 8,800 8,700 8,900
5 1403/04/17 17:09 8,900 8,800 9,000
6 1403/04/16 15:32 8,900 8,800 9,000
7 1403/04/13 16:35 9,300 9,200 9,400
8 1403/04/12 17:06 9,300 9,200 9,400
9 1403/04/11 17:37 9,300 9,200 9,400
10 1403/04/10 17:38 9,300 9,200 9,400
11 1403/04/09 23:26 9,200 9,100 9,300
12 1403/04/06 17:30 9,200 9,100 9,300
13 1403/04/03 20:40 9,200 9,100 9,300
14 1403/04/02 19:17 9,300 9,200 9,400
15 1403/03/30 19:45 9,300 9,200 9,400
16 1403/03/29 17:49 9,500 9,400 9,600
17 1403/03/27 17:16 9,600 9,500 9,700
18 1403/03/26 17:26 9,600 9,500 9,700
19 1403/03/23 14:55 9,600 9,500 9,700
20 1403/03/22 08:29 9,700 9,600 9,800
21 1403/03/20 18:08 9,400 9,300 9,500
22 1403/03/19 18:18 9,400 9,300 9,500
23 1403/03/13 16:03 10,100 10,000 10,200
24 1403/03/12 18:08 10,100 10,000 10,200
25 1403/03/09 15:37 10,100 10,000 10,200
26 1403/03/08 15:26 10,100 10,000 10,200
27 1403/03/05 15:46 10,000 9,500 10,500
28 1403/02/30 17:34 12,500 12,000 13,000
29 1403/02/29 16:54 12,500 12,000 13,000
30 1403/02/26 16:06 12,500 12,000 13,000
31 1403/02/23 17:26 12,500 12,000 13,000
32 1403/02/22 16:16 12,500 12,000 13,000
33 1403/02/19 15:37 12,750 12,500 13,000
34 1403/02/18 17:27 15,000 14,500 15,500
35 1403/02/16 21:42 16,000 15,500 16,500
36 1403/02/12 15:23 16,500 16,000 17,000
37 1403/02/11 17:25 16,500 16,000 17,000
38 1403/02/09 18:15 16,500 16,000 17,000
39 1403/02/08 17:45 16,500 16,000 17,000
40 1403/02/05 16:56 17,500 17,000 18,000
41 1403/02/04 16:39 17,000 16,500 17,500
42 1403/02/01 17:23 17,000 16,500 17,500
43 1403/01/29 13:25 17,000 16,500 17,500
44 1403/01/28 17:17 18,500 18,000 19,000
45 1403/01/26 13:02 18,500 18,000 19,000
46 1403/01/21 13:45 17,500 17,000 18,000
47 1403/01/19 16:03 17,500 17,000 18,000
48 1403/01/18 15:05 16,500 16,000 17,000
49 1403/01/15 14:54 13,750 13,500 14,000
50 1403/01/14 15:27 13,750 13,500 14,000
51 1403/01/11 13:29 13,750 13,500 14,000
52 1403/01/05 14:25 13,750 13,500 14,000
1403/04/24
20:26
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 7,900
کمترین قیمت : 7,800

1403/04/23
17:03
میانگین : 8,800
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,700

1403/04/20
17:50
میانگین : 8,800
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,700

1403/04/19
17:30
میانگین : 8,800
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,700

1403/04/17
17:09
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1403/04/16
15:32
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1403/04/13
16:35
میانگین : 9,300
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,200

1403/04/12
17:06
میانگین : 9,300
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,200

1403/04/11
17:37
میانگین : 9,300
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,200

1403/04/10
17:38
میانگین : 9,300
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,200

1403/04/09
23:26
میانگین : 9,200
بالاترین قیمت : 9,300
کمترین قیمت : 9,100

1403/04/06
17:30
میانگین : 9,200
بالاترین قیمت : 9,300
کمترین قیمت : 9,100

1403/04/03
20:40
میانگین : 9,200
بالاترین قیمت : 9,300
کمترین قیمت : 9,100

1403/04/02
19:17
میانگین : 9,300
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,200

1403/03/30
19:45
میانگین : 9,300
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,200

1403/03/29
17:49
میانگین : 9,500
بالاترین قیمت : 9,600
کمترین قیمت : 9,400

1403/03/27
17:16
میانگین : 9,600
بالاترین قیمت : 9,700
کمترین قیمت : 9,500

1403/03/26
17:26
میانگین : 9,600
بالاترین قیمت : 9,700
کمترین قیمت : 9,500

1403/03/23
14:55
میانگین : 9,600
بالاترین قیمت : 9,700
کمترین قیمت : 9,500

1403/03/22
08:29
میانگین : 9,700
بالاترین قیمت : 9,800
کمترین قیمت : 9,600

1403/03/20
18:08
میانگین : 9,400
بالاترین قیمت : 9,500
کمترین قیمت : 9,300

1403/03/19
18:18
میانگین : 9,400
بالاترین قیمت : 9,500
کمترین قیمت : 9,300

1403/03/13
16:03
میانگین : 10,100
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,000

1403/03/12
18:08
میانگین : 10,100
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,000

1403/03/09
15:37
میانگین : 10,100
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,000

1403/03/08
15:26
میانگین : 10,100
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,000

1403/03/05
15:46
میانگین : 10,000
بالاترین قیمت : 10,500
کمترین قیمت : 9,500

1403/02/30
17:34
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1403/02/29
16:54
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1403/02/26
16:06
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1403/02/23
17:26
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1403/02/22
16:16
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1403/02/19
15:37
میانگین : 12,750
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,500

1403/02/18
17:27
میانگین : 15,000
بالاترین قیمت : 15,500
کمترین قیمت : 14,500

1403/02/16
21:42
میانگین : 16,000
بالاترین قیمت : 16,500
کمترین قیمت : 15,500

1403/02/12
15:23
میانگین : 16,500
بالاترین قیمت : 17,000
کمترین قیمت : 16,000

1403/02/11
17:25
میانگین : 16,500
بالاترین قیمت : 17,000
کمترین قیمت : 16,000

1403/02/09
18:15
میانگین : 16,500
بالاترین قیمت : 17,000
کمترین قیمت : 16,000

1403/02/08
17:45
میانگین : 16,500
بالاترین قیمت : 17,000
کمترین قیمت : 16,000

1403/02/05
16:56
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/02/04
16:39
میانگین : 17,000
بالاترین قیمت : 17,500
کمترین قیمت : 16,500

1403/02/01
17:23
میانگین : 17,000
بالاترین قیمت : 17,500
کمترین قیمت : 16,500

1403/01/29
13:25
میانگین : 17,000
بالاترین قیمت : 17,500
کمترین قیمت : 16,500

1403/01/28
17:17
میانگین : 18,500
بالاترین قیمت : 19,000
کمترین قیمت : 18,000

1403/01/26
13:02
میانگین : 18,500
بالاترین قیمت : 19,000
کمترین قیمت : 18,000

1403/01/21
13:45
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/01/19
16:03
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/01/18
15:05
میانگین : 16,500
بالاترین قیمت : 17,000
کمترین قیمت : 16,000

1403/01/15
14:54
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1403/01/14
15:27
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1403/01/11
13:29
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1403/01/05
14:25
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها