قیمت روزانه محصول (درسایت)

threonine
میانگین قیمت
18,500 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
18,500 تومان (روز قبل)

1403/01/28

17:17
کمترین قیمت
18000 تومان
بیشترین قیمت
19000 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 17:17 18,500 18,000 19,000
2 1403/01/26 13:02 18,500 18,000 19,000
3 1403/01/21 13:45 17,500 17,000 18,000
4 1403/01/19 16:03 17,500 17,000 18,000
5 1403/01/18 15:05 16,500 16,000 17,000
6 1403/01/15 14:54 13,750 13,500 14,000
7 1403/01/14 15:27 13,750 13,500 14,000
8 1403/01/11 13:29 13,750 13,500 14,000
9 1403/01/05 14:25 13,750 13,500 14,000
1403/01/28
17:17
میانگین : 18,500
بالاترین قیمت : 19,000
کمترین قیمت : 18,000

1403/01/26
13:02
میانگین : 18,500
بالاترین قیمت : 19,000
کمترین قیمت : 18,000

1403/01/21
13:45
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/01/19
16:03
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/01/18
15:05
میانگین : 16,500
بالاترین قیمت : 17,000
کمترین قیمت : 16,000

1403/01/15
14:54
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1403/01/14
15:27
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1403/01/11
13:29
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1403/01/05
14:25
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها