قیمت روزانه محصول (درسایت)

جوجه گوشتی راس وارداتی
میانگین قیمت
1,900 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
1,900 تومان (روز قبل)

1402/11/11

13:45
کمترین قیمت
1900 تومان
بیشترین قیمت
1900 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1402/11/11 13:45 1,900 1,900 1,900
2 1402/10/05 15:13 1,900 1,900 1,900 قیمت مصوب
3 1402/10/03 13:46 2,600 2,550 2,650
4 1402/10/02 16:06 2,550 2,500 2,600
5 1402/09/29 13:50 2,500 2,450 2,550
6 1402/09/28 12:12 2,500 2,450 2,550 راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
7 1402/09/25 15:26 2,500 2,450 2,550 راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
8 1402/09/22 13:16 2,400 2,350 2,450 راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
9 1402/09/21 11:58 2,250 2,200 2,300 از طریق اتحادیه با مبلغ 19000 تومان عرضه می شود
10 1402/09/19 13:19 2,250 2,200 2,300 راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
11 1402/09/18 12:08 2,350 2,300 2,400 راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
12 1402/09/15 08:26 2,450 2,400 2,500 راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
13 1402/09/14 12:21 2,750 2,700 2,800
14 1402/09/12 12:55 2,750 2,700 2,800
15 1402/09/11 16:14 2,650 2,600 2,700
16 1402/09/08 11:40 2,450 2,400 2,500
17 1402/09/07 10:48 2,350 2,300 2,400
18 1402/09/07 15:28 2,450 2,400 2,500
19 1402/09/05 12:10 2,400 2,350 2,450
20 1402/09/01 12:08 2,400 2,350 2,450
21 1402/08/30 12:56 2,450 2,400 2,500
1402/11/11
13:45
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,900

1402/10/05
15:13
میانگین : 1,900
بالاترین قیمت : 1,900
کمترین قیمت : 1,900

قیمت مصوب
1402/10/03
13:46
میانگین : 2,600
بالاترین قیمت : 2,650
کمترین قیمت : 2,550

1402/10/02
16:06
میانگین : 2,550
بالاترین قیمت : 2,600
کمترین قیمت : 2,500

1402/09/29
13:50
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

1402/09/28
12:12
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
1402/09/25
15:26
میانگین : 2,500
بالاترین قیمت : 2,550
کمترین قیمت : 2,450

راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
1402/09/22
13:16
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
1402/09/21
11:58
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

از طریق اتحادیه با مبلغ 19000 تومان عرضه می شود
1402/09/19
13:19
میانگین : 2,250
بالاترین قیمت : 2,300
کمترین قیمت : 2,200

راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
1402/09/18
12:08
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
1402/09/15
08:26
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

راس وارداتی از طریق تعاونی های استانی با قیمت 1900 قابل خریداری می باشد.
1402/09/14
12:21
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/12
12:55
میانگین : 2,750
بالاترین قیمت : 2,800
کمترین قیمت : 2,700

1402/09/11
16:14
میانگین : 2,650
بالاترین قیمت : 2,700
کمترین قیمت : 2,600

1402/09/08
11:40
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/09/07
10:48
میانگین : 2,350
بالاترین قیمت : 2,400
کمترین قیمت : 2,300

1402/09/07
15:28
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

1402/09/05
12:10
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1402/09/01
12:08
میانگین : 2,400
بالاترین قیمت : 2,450
کمترین قیمت : 2,350

1402/08/30
12:56
میانگین : 2,450
بالاترین قیمت : 2,500
کمترین قیمت : 2,400

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها