قیمت روزانه محصول (درسایت)

oneday-chicken-multing
میانگین قیمت
0 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
0 تومان (روز قبل)

1402/12/13

16:53
کمترین قیمت
0 تومان
بیشترین قیمت
0 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1402/12/13 16:53 0 0 0
2 1402/12/12 17:31 0 0 0
3 1402/12/09 12:34 1,600 1,550 1,650
4 1402/12/08 17:00 1,550 1,500 1,600
5 1402/12/06 16:12 1,500 1,450 1,550
6 1402/12/05 13:51 1,550 1,500 1,600
7 1402/12/02 15:28 1,600 1,500 1,700
8 1402/12/01 17:17 1,650 1,600 1,700
9 1402/11/29 15:39 1,950 1,900 2,000
10 1402/11/28 15:40 2,050 2,000 2,100
11 1402/11/24 16:39 2,200 2,150 2,250 موجود نیست
12 1402/11/18 15:05 2,200 2,150 2,250
13 1402/11/17 13:33 2,050 2,000 2,100
14 1402/11/15 12:38 2,150 2,100 2,200
1402/12/13
16:53
میانگین : 0
بالاترین قیمت : 0
کمترین قیمت : 0

1402/12/12
17:31
میانگین : 0
بالاترین قیمت : 0
کمترین قیمت : 0

1402/12/09
12:34
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,650
کمترین قیمت : 1,550

1402/12/08
17:00
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1402/12/06
16:12
میانگین : 1,500
بالاترین قیمت : 1,550
کمترین قیمت : 1,450

1402/12/05
13:51
میانگین : 1,550
بالاترین قیمت : 1,600
کمترین قیمت : 1,500

1402/12/02
15:28
میانگین : 1,600
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,500

1402/12/01
17:17
میانگین : 1,650
بالاترین قیمت : 1,700
کمترین قیمت : 1,600

1402/11/29
15:39
میانگین : 1,950
بالاترین قیمت : 2,000
کمترین قیمت : 1,900

1402/11/28
15:40
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/11/24
16:39
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

موجود نیست
1402/11/18
15:05
میانگین : 2,200
بالاترین قیمت : 2,250
کمترین قیمت : 2,150

1402/11/17
13:33
میانگین : 2,050
بالاترین قیمت : 2,100
کمترین قیمت : 2,000

1402/11/15
12:38
میانگین : 2,150
بالاترین قیمت : 2,200
کمترین قیمت : 2,100

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها