قیمت روزانه محصول (درسایت)

لیزین اندونزی
میانگین قیمت
18,500 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
19,000 تومان (روز قبل)(%2)

1403/01/28

17:19
کمترین قیمت
18000 تومان
بیشترین قیمت
19000 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/01/28 17:19 18,500 18,000 19,000
2 1403/01/26 13:07 19,000 18,500 19,500
3 1403/01/25 23:08 18,000 17,500 18,500
4 1403/01/21 14:13 17,500 17,000 18,000
5 1403/01/18 15:04 17,500 17,000 18,000
6 1403/01/15 13:13 15,750 15,500 16,000
7 1403/01/11 13:28 15,250 15,000 15,500
8 1403/01/05 14:23 15,250 15,000 15,500
9 1402/12/27 13:13 15,250 15,000 15,500
10 1402/12/26 17:19 15,250 15,000 15,500
11 1402/12/23 17:01 15,250 15,000 15,500
12 1402/12/22 22:05 13,000 12,500 13,500
13 1402/12/20 16:38 12,250 12,000 12,500
14 1402/12/19 18:09 12,250 12,000 12,500
15 1402/12/16 17:53 11,750 11,500 12,000
16 1402/12/15 17:38 11,400 11,300 11,500
17 1402/12/13 16:54 11,200 11,100 11,300
18 1402/12/12 17:29 11,200 11,100 11,300
19 1402/12/09 12:28 11,200 11,100 11,300
20 1402/12/08 17:05 11,200 11,100 11,300
21 1402/12/06 16:16 11,200 11,100 11,300
22 1402/12/05 13:54 11,200 11,100 11,300
23 1402/12/02 15:35 11,200 11,100 11,300
24 1402/12/01 17:15 11,200 11,100 11,300
25 1402/11/29 15:36 11,200 11,100 11,300
26 1402/11/28 15:37 11,200 11,100 11,300
27 1402/11/25 22:35 11,450 11,400 11,500
28 1402/11/24 16:06 11,450 11,400 11,500
29 1402/11/21 17:29 11,600 11,500 11,700
30 1402/11/18 15:17 11,600 11,500 11,700
31 1402/11/17 13:49 11,600 11,500 11,700
32 1402/11/15 12:40 11,850 11,700 12,000
33 1402/11/14 14:25 11,850 11,700 12,000
34 1402/11/12 12:18 11,850 11,700 12,000
35 1402/11/11 10:02 12,100 12,000 12,200
36 1402/11/10 10:30 12,400 12,300 12,500
37 1402/11/08 13:59 12,400 12,300 12,500
38 1402/11/07 18:55 12,500 12,400 12,600
39 1402/11/04 13:56 12,500 12,400 12,600
40 1402/11/03 17:24 11,750 11,500 12,000
41 1402/11/02 18:53 11,750 11,500 12,000
42 1402/11/01 16:36 11,750 11,500 12,000
43 1402/10/30 19:32 11,100 11,000 11,200
44 1402/10/28 23:10 11,100 11,000 11,200
45 1402/10/26 14:04 11,200 11,000 11,400
46 1402/10/25 14:57 11,200 11,000 11,400
47 1402/10/24 17:19 11,200 11,000 11,400
48 1402/10/23 17:21 11,200 11,000 11,400
49 1402/10/18 16:41 10,700 10,200 11,200
50 1402/10/17 16:28 9,850 9,500 10,200
51 1402/10/16 15:33 9,150 9,000 9,300
52 1402/10/14 12:50 9,150 9,000 9,300
53 1402/10/13 11:32 8,900 8,800 9,000
54 1402/10/12 12:42 8,900 8,800 9,000
55 1402/10/11 16:30 8,900 8,800 9,000
56 1402/10/10 15:00 7,500 7,400 7,600
57 1402/10/09 16:05 7,500 7,400 7,600
58 1402/10/07 11:54 7,500 7,400 7,600
59 1402/10/06 16:10 7,500 7,400 7,600
60 1402/10/05 12:07 7,500 7,400 7,600
61 1402/10/04 14:58 7,500 7,400 7,600
62 1402/10/03 12:57 7,500 7,400 7,600
63 1402/10/02 15:48 7,500 7,400 7,600
64 1402/09/30 09:55 7,500 7,400 7,600
65 1402/09/29 13:53 7,500 7,400 7,600
66 1402/09/28 12:09 7,500 7,400 7,600
67 1402/09/27 12:45 7,500 7,400 7,600
68 1402/09/25 15:29 7,500 7,400 7,600
69 1402/09/22 12:51 8,900 8,600 9,200
70 1402/09/22 14:10 7,500 7,400 7,600
71 1402/09/21 12:02 8,900 8,600 9,200
72 1402/09/20 09:55 8,900 8,600 9,200
73 1402/09/19 13:14 8,900 8,600 9,200
74 1402/09/18 11:24 8,900 8,600 9,200
75 1402/09/16 11:40 8,900 8,600 9,200
76 1402/09/15 07:56 8,900 8,600 9,200
77 1402/09/14 11:52 9,950 9,700 10,200
78 1402/09/12 12:26 10,300 10,200 10,400
79 1402/09/11 14:32 10,300 10,200 10,400
80 1402/09/08 11:44 10,650 10,500 10,800
81 1402/09/07 09:49 10,650 10,500 10,800
82 1402/09/05 10:23 10,650 10,500 10,800
83 1402/09/04 11:43 10,900 10,800 11,000
84 1402/09/01 12:12 11,300 11,000 11,600
85 1402/08/30 11:05 11,300 11,000 11,600
86 1402/08/29 13:37 11,900 11,800 12,000
87 1402/08/28 11:38 11,900 11,800 12,000
88 1402/08/27 12:49 11,900 11,800 12,000
89 1402/08/25 10:38 11,900 11,800 12,000
90 1402/08/24 09:21 11,900 11,800 12,000
91 1402/08/23 11:23 11,900 11,800 12,000
92 1402/08/22 10:34 12,900 12,800 13,000
93 1402/08/21 16:01 12,900 12,800 13,000
94 1402/08/20 11:35 12,900 12,800 13,000
95 1402/08/18 15:16 12,900 12,800 13,000
96 1402/08/17 12:04 12,900 12,800 13,000
97 1402/08/16 09:01 12,900 12,800 13,000
98 1402/08/15 11:52 12,900 12,800 13,000
99 1402/08/14 11:52 13,200 13,100 13,300
100 1402/08/13 11:53 13,100 13,000 13,200
101 1402/08/11 13:58 13,100 13,000 13,200
102 1402/08/10 11:59 13,100 13,000 13,200
103 1402/08/09 12:55 13,100 13,000 13,200
104 1402/08/08 12:02 13,100 13,000 13,200
105 1402/08/06 12:36 13,100 13,000 13,200
106 1402/08/03 13:00 13,100 13,000 13,200
107 1402/08/02 12:14 13,100 13,000 13,200
108 1402/08/01 15:33 13,100 13,000 13,200
109 1402/07/30 12:26 13,100 13,000 13,200
110 1402/07/29 14:55 13,100 13,000 13,200
111 1402/07/26 12:17 13,100 13,000 13,200
112 1402/07/25 13:20 13,100 13,000 13,200
113 1402/07/24 14:23 13,100 13,000 13,200
114 1402/07/23 16:42 13,100 13,000 13,200
115 1402/07/22 16:57 13,400 13,300 13,500
116 1402/07/20 13:20 13,400 13,300 13,500
117 1402/07/19 18:11 13,400 13,300 13,500
118 1402/07/18 15:17 13,400 13,300 13,500
119 1402/07/17 16:37 13,400 13,300 13,500
120 1402/07/15 17:27 13,650 13,500 13,800
121 1402/07/12 12:41 13,650 13,500 13,800
122 1402/07/11 17:26 13,650 13,500 13,800
123 1402/07/09 14:26 13,650 13,500 13,800
124 1402/07/08 19:46 13,300 13,200 13,400
125 1402/07/06 12:09 13,300 13,200 13,400
126 1402/07/05 17:31 13,300 13,200 13,400
127 1402/07/04 14:31 13,300 13,200 13,400
128 1402/07/01 13:17 13,100 13,000 13,200
129 1402/06/29 14:28 13,350 13,200 13,500
130 1402/06/28 17:19 13,400 13,200 13,600
131 1402/06/27 18:33 13,250 13,000 13,500
132 1402/06/26 22:27 13,250 13,000 13,500
133 1402/06/22 15:24 13,250 13,000 13,500
134 1402/06/21 11:53 13,250 13,000 13,500
135 1402/06/19 22:43 13,000 12,500 13,500
136 1402/06/14 18:01 13,000 12,500 13,500
137 1402/06/12 21:05 13,000 12,500 13,500
138 1402/06/11 18:19 13,000 12,500 13,500
139 1402/06/08 19:06 13,000 12,500 13,500
140 1402/06/07 13:47 13,000 12,500 13,500
141 1402/06/06 22:43 13,750 13,500 14,000
142 1402/06/05 22:17 13,750 13,500 14,000
143 1402/06/04 23:07 13,750 13,500 14,000
144 1402/06/01 19:43 13,750 13,500 14,000
145 1402/05/31 16:39 13,000 12,500 13,500
146 1402/05/30 20:17 13,000 12,500 13,500
147 1402/05/29 23:27 12,500 12,000 13,000
148 1402/05/28 17:24 12,500 12,000 13,000
149 1402/05/25 23:30 12,500 12,000 13,000
150 1402/05/24 15:55 12,000 11,500 12,500
151 1402/05/23 15:50 11,750 11,500 12,000
152 1402/05/22 18:06 11,750 11,500 12,000
153 1402/05/21 16:07 12,000 11,500 12,500
154 1402/05/18 15:51 11,500 11,200 11,800
155 1402/05/17 16:08 11,500 11,200 11,800
156 1402/05/16 22:48 11,000 10,700 11,300
157 1402/05/15 19:36 10,500 10,300 10,700
158 1402/05/14 17:29 10,150 10,100 10,200
159 1402/05/11 15:46 10,150 10,100 10,200
160 1402/05/10 15:41 10,150 10,100 10,200
161 1402/05/09 17:58 10,075 10,050 10,100
162 1402/05/08 16:22 10,075 10,050 10,100
163 1402/05/04 22:06 10,900 10,500 11,300
164 1402/05/03 20:52 10,500 10,000 11,000
165 1402/05/02 22:36 10,025 9,850 10,200
166 1402/05/01 22:12 9,625 9,550 9,700
167 1402/04/31 23:17 9,625 9,550 9,700
168 1402/04/28 22:58 9,550 9,500 9,600
169 1402/04/27 21:50 9,550 9,500 9,600
170 1402/04/26 22:48 9,500 9,400 9,600
171 1402/04/25 21:55 9,500 9,400 9,600
172 1402/04/21 19:56 9,200 9,000 9,400
173 1402/04/20 23:06 9,150 9,000 9,300
174 1402/04/19 15:31 9,000 8,800 9,200
175 1402/04/18 22:28 8,900 8,800 9,000
176 1402/04/17 23:19 8,500 8,400 8,600
177 1402/04/14 23:41 8,400 8,300 8,500
178 1402/04/13 22:43 8,350 8,200 8,500
179 1402/04/12 22:48 8,300 8,200 8,400
180 1402/04/11 17:13 8,300 8,200 8,400
181 1402/04/10 22:51 8,350 8,200 8,500
182 1402/04/07 22:56 8,150 8,000 8,300
183 1402/04/06 22:03 8,150 8,000 8,300
184 1402/04/05 22:55 8,150 8,000 8,300
185 1402/04/04 22:34 8,150 8,000 8,300
186 1402/04/03 22:20 8,000 7,900 8,100
187 1402/03/30 18:33 8,050 7,900 8,200
188 1402/03/29 22:00 8,050 7,900 8,200
189 1402/03/28 19:12 8,100 7,900 8,300
190 1402/03/27 23:25 8,400 8,300 8,500
191 1402/03/24 22:42 8,700 8,650 8,750
192 1402/03/23 23:26 8,800 8,700 8,900
193 1402/03/21 23:56 8,850 8,800 8,900
194 1402/03/20 21:04 8,850 8,800 8,900
195 1402/03/18 19:50 8,950 8,800 9,100
196 1402/03/17 23:59 8,900 8,800 9,000
197 1402/03/16 23:51 8,900 8,800 9,000
198 1402/03/10 23:54 8,900 8,800 9,000
199 1402/03/09 23:12 8,900 8,800 9,000
200 1402/03/08 23:24 8,950 8,900 9,000
201 1402/03/07 00:50 8,850 8,700 9,000
202 1402/03/07 23:14 9,000 8,900 9,100
203 1402/03/03 23:43 8,700 8,500 8,900
204 1402/03/02 17:32 8,700 8,500 8,900
205 1402/02/31 23:56 8,700 8,500 8,900
206 1402/02/30 23:32 8,750 8,600 8,900
207 1402/02/27 23:57 9,100 9,000 9,200
208 1402/02/23 23:19 8,650 8,500 8,800
209 1402/02/20 23:32 8,150 8,000 8,300
210 1402/02/19 23:05 7,950 7,700 8,200
211 1402/02/18 23:50 7,950 7,700 8,200
212 1402/02/17 22:52 7,950 7,700 8,200
213 1402/02/16 22:55 7,950 7,700 8,200
214 1402/02/13 22:53 7,950 7,700 8,200
215 1402/02/12 19:29 7,950 7,700 8,200
216 1402/02/11 17:46 8,100 7,900 8,300
217 1402/02/10 23:10 8,100 7,900 8,300
218 1402/02/09 23:22 8,150 7,900 8,400
219 1402/02/07 22:51 8,250 8,000 8,500
220 1402/02/06 23:31 8,250 8,000 8,500
221 1402/02/05 00:27 8,250 8,000 8,500
222 1402/02/05 17:07 8,250 8,000 8,500
223 1402/01/31 23:28 8,050 7,700 8,400
224 1402/01/30 23:35 7,950 7,700 8,200
225 1402/01/29 22:58 8,000 7,500 8,500
226 1402/01/28 23:34 8,250 8,000 8,500
227 1402/01/27 22:52 8,250 8,000 8,500
228 1402/01/26 23:17 8,250 8,000 8,500
229 1402/01/23 00:38 8,450 8,200 8,700
230 1402/01/21 22:16 8,650 8,200 9,100
231 1402/01/20 23:23 8,600 8,200 9,000
232 1402/01/19 22:18 8,300 7,800 8,800
233 1402/01/17 23:56 8,300 7,800 8,800
234 1402/01/15 16:13 8,300 7,800 8,800
235 1402/01/08 07:43 8,000 7,700 8,300
236 1402/01/08 20:29 7,950 7,600 8,300
237 1402/01/07 09:33 8,000 7,700 8,300
238 1402/01/05 16:29 8,100 7,700 8,500
239 1401/12/27 23:16 8,000 7,600 8,400
240 1401/12/25 23:52 8,000 7,600 8,400
241 1401/12/23 23:46 7,950 7,600 8,300
242 1401/12/22 23:04 8,000 7,600 8,400
243 1401/12/21 14:40 8,050 7,700 8,400
244 1401/12/20 22:45 7,950 7,600 8,300
245 1401/12/18 21:11 7,950 7,600 8,300
246 1401/12/16 16:38 8,000 7,600 8,400
247 1401/12/15 22:23 8,000 7,600 8,400
248 1401/12/14 23:39 8,050 7,700 8,400
249 1401/12/13 22:58 8,050 7,700 8,400
250 1401/12/10 21:48 8,100 7,700 8,500
251 1401/12/09 17:02 8,000 7,700 8,300
252 1401/12/08 22:59 7,950 7,700 8,200
253 1401/12/07 23:09 7,850 7,600 8,100
254 1401/12/06 23:17 7,850 7,600 8,100
255 1401/12/03 17:22 7,700 7,500 7,900
256 1401/12/02 21:51 7,650 7,500 7,800
257 1401/12/01 23:37 7,650 7,500 7,800
258 1401/11/30 22:31 7,550 7,400 7,700
259 1401/11/27 21:46 7,550 7,400 7,700
260 1401/11/25 14:27 7,550 7,400 7,700
261 1401/11/23 21:15 7,650 7,400 7,900
262 1401/11/20 23:43 7,850 7,600 8,100
263 1401/11/19 22:58 7,850 7,600 8,100
264 1401/11/18 23:40 7,850 7,600 8,100
265 1401/11/17 22:27 7,850 7,600 8,100
266 1401/11/16 20:21 7,850 7,600 8,100
267 1401/11/13 14:34 7,600 7,400 7,800
268 1401/11/12 00:01 7,300 7,200 7,400
269 1401/11/12 18:29 7,600 7,400 7,800
270 1401/11/10 22:36 7,300 7,200 7,400
271 1401/11/09 22:51 7,100 7,000 7,200
272 1401/11/08 22:36 7,200 7,000 7,400
273 1401/11/05 21:19 7,250 7,000 7,500
274 1401/11/04 18:18 7,250 7,000 7,500
275 1401/11/03 21:55 7,250 7,000 7,500
276 1401/11/02 23:24 7,250 7,000 7,500
277 1401/11/01 17:19 7,400 7,300 7,500
278 1401/10/29 23:29 7,400 7,300 7,500
279 1401/10/28 21:20 7,400 7,300 7,500
280 1401/10/27 20:53 7,500 7,400 7,600
281 1401/10/26 21:23 7,500 7,400 7,600
282 1401/10/25 23:02 7,350 6,800 7,900
283 1401/10/24 15:56 7,500 7,000 8,000
284 1401/10/22 18:34 7,600 7,000 8,200
285 1401/10/21 18:01 7,600 7,000 8,200
286 1401/10/20 22:08 7,550 7,400 7,700
287 1401/10/19 18:36 7,450 7,300 7,600
288 1401/10/18 22:26 7,350 7,200 7,500
289 1401/10/17 22:13 7,250 7,100 7,400
290 1401/10/16 00:06 7,300 7,100 7,500
291 1401/10/13 19:44 7,300 7,100 7,500
292 1401/10/12 18:16 7,200 7,000 7,400
293 1401/10/11 18:17 7,200 7,000 7,400
294 1401/10/10 18:08 7,000 6,800 7,200
295 1401/10/08 12:16 6,450 6,200 6,700
296 1401/10/05 20:48 6,250 6,000 6,500
297 1401/10/04 17:11 6,000 5,800 6,200
298 1401/10/03 18:46 5,800 5,700 5,900
299 1401/10/01 13:42 5,700 5,600 5,800
300 1401/09/29 13:57 5,700 5,600 5,800
301 1401/09/28 17:43 5,750 5,700 5,800
302 1401/09/27 17:12 5,750 5,700 5,800
303 1401/09/26 20:01 5,700 5,600 5,800
304 1401/09/23 21:04 5,550 5,400 5,700
305 1401/09/22 18:46 5,425 5,350 5,500
306 1401/09/21 20:00 5,425 5,350 5,500
307 1401/09/20 22:50 5,450 5,350 5,550
308 1401/09/19 21:32 5,500 5,350 5,650
309 1401/09/17 23:41 5,500 5,350 5,650
310 1401/09/16 22:18 5,525 5,400 5,650
311 1401/09/15 21:23 5,550 5,400 5,700
312 1401/09/14 18:31 5,775 5,750 5,800
313 1401/09/13 19:54 6,025 5,950 6,100
314 1401/09/12 17:15 6,025 5,950 6,100
1403/01/28
17:19
میانگین : 18,500
بالاترین قیمت : 19,000
کمترین قیمت : 18,000

1403/01/26
13:07
میانگین : 19,000
بالاترین قیمت : 19,500
کمترین قیمت : 18,500

1403/01/25
23:08
میانگین : 18,000
بالاترین قیمت : 18,500
کمترین قیمت : 17,500

1403/01/21
14:13
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/01/18
15:04
میانگین : 17,500
بالاترین قیمت : 18,000
کمترین قیمت : 17,000

1403/01/15
13:13
میانگین : 15,750
بالاترین قیمت : 16,000
کمترین قیمت : 15,500

1403/01/11
13:28
میانگین : 15,250
بالاترین قیمت : 15,500
کمترین قیمت : 15,000

1403/01/05
14:23
میانگین : 15,250
بالاترین قیمت : 15,500
کمترین قیمت : 15,000

1402/12/27
13:13
میانگین : 15,250
بالاترین قیمت : 15,500
کمترین قیمت : 15,000

1402/12/26
17:19
میانگین : 15,250
بالاترین قیمت : 15,500
کمترین قیمت : 15,000

1402/12/23
17:01
میانگین : 15,250
بالاترین قیمت : 15,500
کمترین قیمت : 15,000

1402/12/22
22:05
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/12/20
16:38
میانگین : 12,250
بالاترین قیمت : 12,500
کمترین قیمت : 12,000

1402/12/19
18:09
میانگین : 12,250
بالاترین قیمت : 12,500
کمترین قیمت : 12,000

1402/12/16
17:53
میانگین : 11,750
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,500

1402/12/15
17:38
میانگین : 11,400
بالاترین قیمت : 11,500
کمترین قیمت : 11,300

1402/12/13
16:54
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/12
17:29
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/09
12:28
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/08
17:05
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/06
16:16
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/05
13:54
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/02
15:35
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/12/01
17:15
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/11/29
15:36
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/11/28
15:37
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 11,100

1402/11/25
22:35
میانگین : 11,450
بالاترین قیمت : 11,500
کمترین قیمت : 11,400

1402/11/24
16:06
میانگین : 11,450
بالاترین قیمت : 11,500
کمترین قیمت : 11,400

1402/11/21
17:29
میانگین : 11,600
بالاترین قیمت : 11,700
کمترین قیمت : 11,500

1402/11/18
15:17
میانگین : 11,600
بالاترین قیمت : 11,700
کمترین قیمت : 11,500

1402/11/17
13:49
میانگین : 11,600
بالاترین قیمت : 11,700
کمترین قیمت : 11,500

1402/11/15
12:40
میانگین : 11,850
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,700

1402/11/14
14:25
میانگین : 11,850
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,700

1402/11/12
12:18
میانگین : 11,850
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,700

1402/11/11
10:02
میانگین : 12,100
بالاترین قیمت : 12,200
کمترین قیمت : 12,000

1402/11/10
10:30
میانگین : 12,400
بالاترین قیمت : 12,500
کمترین قیمت : 12,300

1402/11/08
13:59
میانگین : 12,400
بالاترین قیمت : 12,500
کمترین قیمت : 12,300

1402/11/07
18:55
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 12,600
کمترین قیمت : 12,400

1402/11/04
13:56
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 12,600
کمترین قیمت : 12,400

1402/11/03
17:24
میانگین : 11,750
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,500

1402/11/02
18:53
میانگین : 11,750
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,500

1402/11/01
16:36
میانگین : 11,750
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,500

1402/10/30
19:32
میانگین : 11,100
بالاترین قیمت : 11,200
کمترین قیمت : 11,000

1402/10/28
23:10
میانگین : 11,100
بالاترین قیمت : 11,200
کمترین قیمت : 11,000

1402/10/26
14:04
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,400
کمترین قیمت : 11,000

1402/10/25
14:57
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,400
کمترین قیمت : 11,000

1402/10/24
17:19
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,400
کمترین قیمت : 11,000

1402/10/23
17:21
میانگین : 11,200
بالاترین قیمت : 11,400
کمترین قیمت : 11,000

1402/10/18
16:41
میانگین : 10,700
بالاترین قیمت : 11,200
کمترین قیمت : 10,200

1402/10/17
16:28
میانگین : 9,850
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 9,500

1402/10/16
15:33
میانگین : 9,150
بالاترین قیمت : 9,300
کمترین قیمت : 9,000

1402/10/14
12:50
میانگین : 9,150
بالاترین قیمت : 9,300
کمترین قیمت : 9,000

1402/10/13
11:32
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/10/12
12:42
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/10/11
16:30
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/10/10
15:00
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/09
16:05
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/07
11:54
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/06
16:10
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/05
12:07
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/04
14:58
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/03
12:57
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/10/02
15:48
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/30
09:55
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/29
13:53
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/28
12:09
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/27
12:45
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/25
15:29
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/22
12:51
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/22
14:10
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1402/09/21
12:02
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/20
09:55
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/19
13:14
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/18
11:24
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/16
11:40
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/15
07:56
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,600

1402/09/14
11:52
میانگین : 9,950
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 9,700

1402/09/12
12:26
میانگین : 10,300
بالاترین قیمت : 10,400
کمترین قیمت : 10,200

1402/09/11
14:32
میانگین : 10,300
بالاترین قیمت : 10,400
کمترین قیمت : 10,200

1402/09/08
11:44
میانگین : 10,650
بالاترین قیمت : 10,800
کمترین قیمت : 10,500

1402/09/07
09:49
میانگین : 10,650
بالاترین قیمت : 10,800
کمترین قیمت : 10,500

1402/09/05
10:23
میانگین : 10,650
بالاترین قیمت : 10,800
کمترین قیمت : 10,500

1402/09/04
11:43
میانگین : 10,900
بالاترین قیمت : 11,000
کمترین قیمت : 10,800

1402/09/01
12:12
میانگین : 11,300
بالاترین قیمت : 11,600
کمترین قیمت : 11,000

1402/08/30
11:05
میانگین : 11,300
بالاترین قیمت : 11,600
کمترین قیمت : 11,000

1402/08/29
13:37
میانگین : 11,900
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,800

1402/08/28
11:38
میانگین : 11,900
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,800

1402/08/27
12:49
میانگین : 11,900
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,800

1402/08/25
10:38
میانگین : 11,900
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,800

1402/08/24
09:21
میانگین : 11,900
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,800

1402/08/23
11:23
میانگین : 11,900
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,800

1402/08/22
10:34
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/21
16:01
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/20
11:35
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/18
15:16
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/17
12:04
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/16
09:01
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/15
11:52
میانگین : 12,900
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,800

1402/08/14
11:52
میانگین : 13,200
بالاترین قیمت : 13,300
کمترین قیمت : 13,100

1402/08/13
11:53
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/11
13:58
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/10
11:59
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/09
12:55
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/08
12:02
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/06
12:36
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/03
13:00
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/02
12:14
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/08/01
15:33
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/30
12:26
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/29
14:55
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/26
12:17
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/25
13:20
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/24
14:23
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/23
16:42
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/07/22
16:57
میانگین : 13,400
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,300

1402/07/20
13:20
میانگین : 13,400
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,300

1402/07/19
18:11
میانگین : 13,400
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,300

1402/07/18
15:17
میانگین : 13,400
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,300

1402/07/17
16:37
میانگین : 13,400
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,300

1402/07/15
17:27
میانگین : 13,650
بالاترین قیمت : 13,800
کمترین قیمت : 13,500

1402/07/12
12:41
میانگین : 13,650
بالاترین قیمت : 13,800
کمترین قیمت : 13,500

1402/07/11
17:26
میانگین : 13,650
بالاترین قیمت : 13,800
کمترین قیمت : 13,500

1402/07/09
14:26
میانگین : 13,650
بالاترین قیمت : 13,800
کمترین قیمت : 13,500

1402/07/08
19:46
میانگین : 13,300
بالاترین قیمت : 13,400
کمترین قیمت : 13,200

1402/07/06
12:09
میانگین : 13,300
بالاترین قیمت : 13,400
کمترین قیمت : 13,200

1402/07/05
17:31
میانگین : 13,300
بالاترین قیمت : 13,400
کمترین قیمت : 13,200

1402/07/04
14:31
میانگین : 13,300
بالاترین قیمت : 13,400
کمترین قیمت : 13,200

1402/07/01
13:17
میانگین : 13,100
بالاترین قیمت : 13,200
کمترین قیمت : 13,000

1402/06/29
14:28
میانگین : 13,350
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,200

1402/06/28
17:19
میانگین : 13,400
بالاترین قیمت : 13,600
کمترین قیمت : 13,200

1402/06/27
18:33
میانگین : 13,250
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,000

1402/06/26
22:27
میانگین : 13,250
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,000

1402/06/22
15:24
میانگین : 13,250
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,000

1402/06/21
11:53
میانگین : 13,250
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 13,000

1402/06/19
22:43
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/06/14
18:01
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/06/12
21:05
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/06/11
18:19
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/06/08
19:06
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/06/07
13:47
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/06/06
22:43
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1402/06/05
22:17
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1402/06/04
23:07
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1402/06/01
19:43
میانگین : 13,750
بالاترین قیمت : 14,000
کمترین قیمت : 13,500

1402/05/31
16:39
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/05/30
20:17
میانگین : 13,000
بالاترین قیمت : 13,500
کمترین قیمت : 12,500

1402/05/29
23:27
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1402/05/28
17:24
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1402/05/25
23:30
میانگین : 12,500
بالاترین قیمت : 13,000
کمترین قیمت : 12,000

1402/05/24
15:55
میانگین : 12,000
بالاترین قیمت : 12,500
کمترین قیمت : 11,500

1402/05/23
15:50
میانگین : 11,750
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,500

1402/05/22
18:06
میانگین : 11,750
بالاترین قیمت : 12,000
کمترین قیمت : 11,500

1402/05/21
16:07
میانگین : 12,000
بالاترین قیمت : 12,500
کمترین قیمت : 11,500

1402/05/18
15:51
میانگین : 11,500
بالاترین قیمت : 11,800
کمترین قیمت : 11,200

1402/05/17
16:08
میانگین : 11,500
بالاترین قیمت : 11,800
کمترین قیمت : 11,200

1402/05/16
22:48
میانگین : 11,000
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 10,700

1402/05/15
19:36
میانگین : 10,500
بالاترین قیمت : 10,700
کمترین قیمت : 10,300

1402/05/14
17:29
میانگین : 10,150
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,100

1402/05/11
15:46
میانگین : 10,150
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,100

1402/05/10
15:41
میانگین : 10,150
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 10,100

1402/05/09
17:58
میانگین : 10,075
بالاترین قیمت : 10,100
کمترین قیمت : 10,050

1402/05/08
16:22
میانگین : 10,075
بالاترین قیمت : 10,100
کمترین قیمت : 10,050

1402/05/04
22:06
میانگین : 10,900
بالاترین قیمت : 11,300
کمترین قیمت : 10,500

1402/05/03
20:52
میانگین : 10,500
بالاترین قیمت : 11,000
کمترین قیمت : 10,000

1402/05/02
22:36
میانگین : 10,025
بالاترین قیمت : 10,200
کمترین قیمت : 9,850

1402/05/01
22:12
میانگین : 9,625
بالاترین قیمت : 9,700
کمترین قیمت : 9,550

1402/04/31
23:17
میانگین : 9,625
بالاترین قیمت : 9,700
کمترین قیمت : 9,550

1402/04/28
22:58
میانگین : 9,550
بالاترین قیمت : 9,600
کمترین قیمت : 9,500

1402/04/27
21:50
میانگین : 9,550
بالاترین قیمت : 9,600
کمترین قیمت : 9,500

1402/04/26
22:48
میانگین : 9,500
بالاترین قیمت : 9,600
کمترین قیمت : 9,400

1402/04/25
21:55
میانگین : 9,500
بالاترین قیمت : 9,600
کمترین قیمت : 9,400

1402/04/21
19:56
میانگین : 9,200
بالاترین قیمت : 9,400
کمترین قیمت : 9,000

1402/04/20
23:06
میانگین : 9,150
بالاترین قیمت : 9,300
کمترین قیمت : 9,000

1402/04/19
15:31
میانگین : 9,000
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 8,800

1402/04/18
22:28
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/04/17
23:19
میانگین : 8,500
بالاترین قیمت : 8,600
کمترین قیمت : 8,400

1402/04/14
23:41
میانگین : 8,400
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,300

1402/04/13
22:43
میانگین : 8,350
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,200

1402/04/12
22:48
میانگین : 8,300
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 8,200

1402/04/11
17:13
میانگین : 8,300
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 8,200

1402/04/10
22:51
میانگین : 8,350
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,200

1402/04/07
22:56
میانگین : 8,150
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 8,000

1402/04/06
22:03
میانگین : 8,150
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 8,000

1402/04/05
22:55
میانگین : 8,150
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 8,000

1402/04/04
22:34
میانگین : 8,150
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 8,000

1402/04/03
22:20
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,900

1402/03/30
18:33
میانگین : 8,050
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,900

1402/03/29
22:00
میانگین : 8,050
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,900

1402/03/28
19:12
میانگین : 8,100
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,900

1402/03/27
23:25
میانگین : 8,400
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,300

1402/03/24
22:42
میانگین : 8,700
بالاترین قیمت : 8,750
کمترین قیمت : 8,650

1402/03/23
23:26
میانگین : 8,800
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,700

1402/03/21
23:56
میانگین : 8,850
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/20
21:04
میانگین : 8,850
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/18
19:50
میانگین : 8,950
بالاترین قیمت : 9,100
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/17
23:59
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/16
23:51
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/10
23:54
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/09
23:12
میانگین : 8,900
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,800

1402/03/08
23:24
میانگین : 8,950
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,900

1402/03/07
00:50
میانگین : 8,850
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,700

1402/03/07
23:14
میانگین : 9,000
بالاترین قیمت : 9,100
کمترین قیمت : 8,900

1402/03/03
23:43
میانگین : 8,700
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,500

1402/03/02
17:32
میانگین : 8,700
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,500

1402/02/31
23:56
میانگین : 8,700
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,500

1402/02/30
23:32
میانگین : 8,750
بالاترین قیمت : 8,900
کمترین قیمت : 8,600

1402/02/27
23:57
میانگین : 9,100
بالاترین قیمت : 9,200
کمترین قیمت : 9,000

1402/02/23
23:19
میانگین : 8,650
بالاترین قیمت : 8,800
کمترین قیمت : 8,500

1402/02/20
23:32
میانگین : 8,150
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 8,000

1402/02/19
23:05
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/02/18
23:50
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/02/17
22:52
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/02/16
22:55
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/02/13
22:53
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/02/12
19:29
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/02/11
17:46
میانگین : 8,100
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,900

1402/02/10
23:10
میانگین : 8,100
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,900

1402/02/09
23:22
میانگین : 8,150
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,900

1402/02/07
22:51
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/02/06
23:31
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/02/05
00:27
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/02/05
17:07
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/01/31
23:28
میانگین : 8,050
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,700

1402/01/30
23:35
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1402/01/29
22:58
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 7,500

1402/01/28
23:34
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/01/27
22:52
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/01/26
23:17
میانگین : 8,250
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 8,000

1402/01/23
00:38
میانگین : 8,450
بالاترین قیمت : 8,700
کمترین قیمت : 8,200

1402/01/21
22:16
میانگین : 8,650
بالاترین قیمت : 9,100
کمترین قیمت : 8,200

1402/01/20
23:23
میانگین : 8,600
بالاترین قیمت : 9,000
کمترین قیمت : 8,200

1402/01/19
22:18
میانگین : 8,300
بالاترین قیمت : 8,800
کمترین قیمت : 7,800

1402/01/17
23:56
میانگین : 8,300
بالاترین قیمت : 8,800
کمترین قیمت : 7,800

1402/01/15
16:13
میانگین : 8,300
بالاترین قیمت : 8,800
کمترین قیمت : 7,800

1402/01/08
07:43
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,700

1402/01/08
20:29
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,600

1402/01/07
09:33
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,700

1402/01/05
16:29
میانگین : 8,100
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/27
23:16
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/25
23:52
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/23
23:46
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/22
23:04
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/21
14:40
میانگین : 8,050
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/20
22:45
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/18
21:11
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/16
16:38
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/15
22:23
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/14
23:39
میانگین : 8,050
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/13
22:58
میانگین : 8,050
بالاترین قیمت : 8,400
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/10
21:48
میانگین : 8,100
بالاترین قیمت : 8,500
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/09
17:02
میانگین : 8,000
بالاترین قیمت : 8,300
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/08
22:59
میانگین : 7,950
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,700

1401/12/07
23:09
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/06
23:17
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/12/03
17:22
میانگین : 7,700
بالاترین قیمت : 7,900
کمترین قیمت : 7,500

1401/12/02
21:51
میانگین : 7,650
بالاترین قیمت : 7,800
کمترین قیمت : 7,500

1401/12/01
23:37
میانگین : 7,650
بالاترین قیمت : 7,800
کمترین قیمت : 7,500

1401/11/30
22:31
میانگین : 7,550
بالاترین قیمت : 7,700
کمترین قیمت : 7,400

1401/11/27
21:46
میانگین : 7,550
بالاترین قیمت : 7,700
کمترین قیمت : 7,400

1401/11/25
14:27
میانگین : 7,550
بالاترین قیمت : 7,700
کمترین قیمت : 7,400

1401/11/23
21:15
میانگین : 7,650
بالاترین قیمت : 7,900
کمترین قیمت : 7,400

1401/11/20
23:43
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/11/19
22:58
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/11/18
23:40
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/11/17
22:27
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/11/16
20:21
میانگین : 7,850
بالاترین قیمت : 8,100
کمترین قیمت : 7,600

1401/11/13
14:34
میانگین : 7,600
بالاترین قیمت : 7,800
کمترین قیمت : 7,400

1401/11/12
00:01
میانگین : 7,300
بالاترین قیمت : 7,400
کمترین قیمت : 7,200

1401/11/12
18:29
میانگین : 7,600
بالاترین قیمت : 7,800
کمترین قیمت : 7,400

1401/11/10
22:36
میانگین : 7,300
بالاترین قیمت : 7,400
کمترین قیمت : 7,200

1401/11/09
22:51
میانگین : 7,100
بالاترین قیمت : 7,200
کمترین قیمت : 7,000

1401/11/08
22:36
میانگین : 7,200
بالاترین قیمت : 7,400
کمترین قیمت : 7,000

1401/11/05
21:19
میانگین : 7,250
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,000

1401/11/04
18:18
میانگین : 7,250
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,000

1401/11/03
21:55
میانگین : 7,250
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,000

1401/11/02
23:24
میانگین : 7,250
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,000

1401/11/01
17:19
میانگین : 7,400
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,300

1401/10/29
23:29
میانگین : 7,400
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,300

1401/10/28
21:20
میانگین : 7,400
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,300

1401/10/27
20:53
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1401/10/26
21:23
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,400

1401/10/25
23:02
میانگین : 7,350
بالاترین قیمت : 7,900
کمترین قیمت : 6,800

1401/10/24
15:56
میانگین : 7,500
بالاترین قیمت : 8,000
کمترین قیمت : 7,000

1401/10/22
18:34
میانگین : 7,600
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,000

1401/10/21
18:01
میانگین : 7,600
بالاترین قیمت : 8,200
کمترین قیمت : 7,000

1401/10/20
22:08
میانگین : 7,550
بالاترین قیمت : 7,700
کمترین قیمت : 7,400

1401/10/19
18:36
میانگین : 7,450
بالاترین قیمت : 7,600
کمترین قیمت : 7,300

1401/10/18
22:26
میانگین : 7,350
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,200

1401/10/17
22:13
میانگین : 7,250
بالاترین قیمت : 7,400
کمترین قیمت : 7,100

1401/10/16
00:06
میانگین : 7,300
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,100

1401/10/13
19:44
میانگین : 7,300
بالاترین قیمت : 7,500
کمترین قیمت : 7,100

1401/10/12
18:16
میانگین : 7,200
بالاترین قیمت : 7,400
کمترین قیمت : 7,000

1401/10/11
18:17
میانگین : 7,200
بالاترین قیمت : 7,400
کمترین قیمت : 7,000

1401/10/10
18:08
میانگین : 7,000
بالاترین قیمت : 7,200
کمترین قیمت : 6,800

1401/10/08
12:16
میانگین : 6,450
بالاترین قیمت : 6,700
کمترین قیمت : 6,200

1401/10/05
20:48
میانگین : 6,250
بالاترین قیمت : 6,500
کمترین قیمت : 6,000

1401/10/04
17:11
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 5,800

1401/10/03
18:46
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1401/10/01
13:42
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1401/09/29
13:57
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1401/09/28
17:43
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,700

1401/09/27
17:12
میانگین : 5,750
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,700

1401/09/26
20:01
میانگین : 5,700
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,600

1401/09/23
21:04
میانگین : 5,550
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,400

1401/09/22
18:46
میانگین : 5,425
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,350

1401/09/21
20:00
میانگین : 5,425
بالاترین قیمت : 5,500
کمترین قیمت : 5,350

1401/09/20
22:50
میانگین : 5,450
بالاترین قیمت : 5,550
کمترین قیمت : 5,350

1401/09/19
21:32
میانگین : 5,500
بالاترین قیمت : 5,650
کمترین قیمت : 5,350

1401/09/17
23:41
میانگین : 5,500
بالاترین قیمت : 5,650
کمترین قیمت : 5,350

1401/09/16
22:18
میانگین : 5,525
بالاترین قیمت : 5,650
کمترین قیمت : 5,400

1401/09/15
21:23
میانگین : 5,550
بالاترین قیمت : 5,700
کمترین قیمت : 5,400

1401/09/14
18:31
میانگین : 5,775
بالاترین قیمت : 5,800
کمترین قیمت : 5,750

1401/09/13
19:54
میانگین : 6,025
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,950

1401/09/12
17:15
میانگین : 6,025
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,950

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها