قیمت روزانه محصول (درسایت)

کولین کلراید
میانگین قیمت
5,800 تومان
میانگین قیمت روز گذشته
5,800 تومان (روز قبل)

1403/02/30

17:40
کمترین قیمت
5700 تومان
بیشترین قیمت
5900 تومان

جدول قیمت روزانه
ردیفتاریخ ثبتساعت ثبتمیانگین قیمتکمترین قیمتبیشترین قیمتتوضیحات
1 1403/02/30 17:40 5,800 5,700 5,900
2 1403/02/29 16:55 5,800 5,700 5,900
3 1403/02/26 16:07 5,800 5,700 5,900
4 1403/02/23 17:27 5,950 5,900 6,000
5 1403/02/22 16:17 5,950 5,900 6,000
6 1403/02/19 15:48 5,950 5,900 6,000
7 1403/02/18 17:30 6,000 5,900 6,100
8 1403/02/16 21:43 6,100 6,000 6,200
9 1403/02/12 15:26 6,200 6,100 6,300
10 1403/02/11 17:27 6,200 6,100 6,300
11 1403/02/09 18:22 6,200 6,100 6,300
12 1403/02/08 17:38 6,200 6,100 6,300
13 1403/02/05 17:00 6,300 6,200 6,400
14 1403/02/04 16:42 6,300 6,200 6,400
15 1403/02/01 17:17 6,300 6,200 6,400
16 1403/01/29 13:25 6,300 6,200 6,400
17 1403/01/28 17:19 6,400 6,200 6,600
18 1403/01/26 13:11 6,400 6,200 6,600
19 1403/01/25 23:09 6,100 6,000 6,200
20 1403/01/21 14:14 6,100 6,000 6,200
21 1403/01/18 15:04 6,100 6,000 6,200
22 1403/01/15 13:17 5,800 5,700 5,900
1403/02/30
17:40
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1403/02/29
16:55
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1403/02/26
16:07
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

1403/02/23
17:27
میانگین : 5,950
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,900

1403/02/22
16:17
میانگین : 5,950
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,900

1403/02/19
15:48
میانگین : 5,950
بالاترین قیمت : 6,000
کمترین قیمت : 5,900

1403/02/18
17:30
میانگین : 6,000
بالاترین قیمت : 6,100
کمترین قیمت : 5,900

1403/02/16
21:43
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1403/02/12
15:26
میانگین : 6,200
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 6,100

1403/02/11
17:27
میانگین : 6,200
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 6,100

1403/02/09
18:22
میانگین : 6,200
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 6,100

1403/02/08
17:38
میانگین : 6,200
بالاترین قیمت : 6,300
کمترین قیمت : 6,100

1403/02/05
17:00
میانگین : 6,300
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,200

1403/02/04
16:42
میانگین : 6,300
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,200

1403/02/01
17:17
میانگین : 6,300
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,200

1403/01/29
13:25
میانگین : 6,300
بالاترین قیمت : 6,400
کمترین قیمت : 6,200

1403/01/28
17:19
میانگین : 6,400
بالاترین قیمت : 6,600
کمترین قیمت : 6,200

1403/01/26
13:11
میانگین : 6,400
بالاترین قیمت : 6,600
کمترین قیمت : 6,200

1403/01/25
23:09
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1403/01/21
14:14
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1403/01/18
15:04
میانگین : 6,100
بالاترین قیمت : 6,200
کمترین قیمت : 6,000

1403/01/15
13:17
میانگین : 5,800
بالاترین قیمت : 5,900
کمترین قیمت : 5,700

سایر قیمت ها

سایر قیمت ها